Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsredogörelse 1 april - 30 juni 2014

08:00 / 16 July 2014 Addtech Press release

1 april - 30 juni 2014 (3 månader)
  • Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 1 529 MSEK (1 500).
  • Rörelseresultatet minskade med 5 procent till 127 MSEK (133) och rörelsemarginalen uppgick till 8,3 procent (8,9).
  • Resultat efter finansiella poster minskade med 4 procent till 119 MSEK (124) och resultat efter skatt uppgick till 91 MSEK (93).
  • Vinst per aktie uppgick till 1,35 SEK (1,40). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 5,45 SEK (5,00).
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 95 MSEK (74). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 7,55 SEK (5,65).
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 28 procent (30) och soliditeten var 43 procent (38).
  • Sedan verksamhetsårets början har koncernen tillträtt fem förvärv, varav tre efter periodens slut, vilka tillför en omsättning om cirka 485 MSEK på årsbasis.

Stockholm den 16 juli 2014

Johan Sjö
VD och koncernchef

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Halvårsrapporten för perioden 1 april - 30 september 2014 kommer att publiceras 5 november 2014.

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 27 augusti 2014 kl. 16.00. Mer information om årsstämman lämnas på Addtechs hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00
Kristina Willgård, ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/