Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

11:00 / 16 July 2014 Addtech Press release

Aktieägarna i Addtech AB (publ), org. nr. 556302-9726, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 augusti 2014, kl 16.00 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 augusti 2014,

dels anmäla sig till bolaget under adress Addtech AB (publ), Box 5112, 102 43 Stockholm, per telefon +46 (0)8-470 49 00, per fax +46 (0)8-470 49 01, via bolagets hemsida www.addtech.se/investerareeller via e-post info@addtech.comsenast torsdagen den 21 augusti 2014, kl 15.00. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas för årsstämman 2014.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd torsdagen den 21 augusti 2014.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska fullmakten i original, jämte eventuella behörighetshandlingar, skickas in till bolaget i god tid före årsstämman. Företrädare för juridisk person ska vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller på bolagets hemsida www.addtech.se/arsstammasenast den 17 juli 2014.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.  Stämmans öppnande.

2.  Val av ordförande vid stämman.

3.  Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.  Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

5.  Val av en eller två justeringsmän.

6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8.  Verkställande direktörens anförande.

9.  Beslut
     a.  om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
     b.  om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
     c.  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Redogörelse för valberedningens arbete.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

14. Val av revisor.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16. Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2014 års Aktierelaterade Incitamentsprogram").

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

18. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2, 11-14 I DAGORDNINGEN

Årsstämman 2012 fattade beslut om att de principer för utseende av valberedning som årsstämman 2012 tog ställning till skall gälla tillsvidare. I enlighet med dessa principer har styrelsens ordförande kontaktat de av bolagets kända fem röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2013 och bett dessa att utse ledamöter att jämte ordföranden utgöra valberedning inför årsstämman 2014.

Valberedningen utgörs av Anders Börjesson (styrelsens ordförande), Tom Hedelius, Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur), Martin Wallin (Lannebo Fonder) och Johan Strandberg (SEB Fonder). Anders Börjesson är valberedningens ordförande. Valberedningen, vars medlemmar representerar 50 procent av rösterna i bolaget, har anmält följande förslag:

2.            Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Anders Börjesson föreslås som ordförande vid stämman.

11.          Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex.

12.          Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Sammanlagt styrelsearvode skall vara oförändrat, d.v.s. 1 630 000 kronor, att fördelas enligt följande: 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 380 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 250 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget.

För utskottsarbete utgår inget arvode. Efter särskild överenskommelse med Addtech AB, får styrelsearvodet faktureras genom av ledamoten helägt bolag eller enskild näringsverksamhet. Om så sker ökar arvodet med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt mervärdesskatt.

Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

13.          Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Omval av styrelseledamöterna Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom Hedelius, Ulf Mattsson, Johan Sjö och Lars Spongberg.

Anders Börjesson föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Beskrivning av styrelsens ledamöter återfinns i årsredovisningen för 2013/2014 samt på bolagets hemsida.

14.          Val av revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman skall välja revisionsbolaget KPMG AB. KPMG AB kommer att utse den auktoriserade revisorn George Pettersson till huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 9b, 15-17

9b.         Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets vinstmedel disponeras så att 199 MSEK (175) delas ut till aktieägarna och att återstående del av bolagets vinstmedel, 704 MSEK (732), balanseras i ny räkning.

Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 3,00 kronor (2,67) per aktie och att måndagen den 1 september 2014 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg torsdagen den 4 september 2014 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

15.          Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med i huvudsak följande innehåll:

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till VD och övriga medlemmar av Addtechs koncernledning ("Koncernledningen").

Addtech strävar efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig och som därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen, som varierar i förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå av de komponenter som anges nedan.
Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara konkurrenskraftig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta lönen revideras årligen.
Rörlig lön baseras i huvudsak på koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen.

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte, och om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet ska innefatta överlåtelse av aktier i bolaget.

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska utformas så att de återspeglar regler och praxis på marknaden. Om möjligt ska pensionerna vara premiebestämda.

Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela Koncernledningen och utformas i förhållande till praxis i marknaden. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.  

Medlemmar i Koncernledningen har att iaktta en uppsägningstid om 6 månader vid egen uppsägning samt har rätt till en uppsägningstid om högst 12 månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från bolagets sida är medlemmar i Koncernledningen, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, berättigade till ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner. Inget avgångsvederlag utgår vid egen uppsägning.

Styrelsen ska äga rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag till styrelsen för beslut av styrelsen avseende ersättning till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören fattar ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om ersättningsutskottets beslut.

Ovanstående riktlinjer är en fullständig redogörelse till förslag till beslut av årsstämman.

16.          Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2014 års Aktierelaterade Incitamentsprogram")

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram, 2014 års Aktierelaterade Incitamentsprogram ("Programmet"). Programmet, som föreslås omfatta 25 ledningspersoner i Addtech-koncernen, innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Addtech AB (publ) ("Bolaget") återköpta aktier av serie B i Bolaget och att deltagarna efter två år erhåller en viss subvention på erlagd premie för optionerna.

Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 350 000 av Bolagets återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar). Styrelsens förslag innebär slutligen att årsstämman godkänner att aktier av serie B som Bolaget förvärvat enligt tidigare bemyndiganden även får överlåtas i syfte att säkra leverans av aktier enligt det föreslagna Programmet. Bolaget innehar för närvarande totalt 1 740 000 aktier av serie B i Bolaget.

Förslaget har beretts av Bolagets ersättningsutskott i samråd med Bolagets styrelse. Beslutet att föreslå Programmet för årsstämman har fattats av styrelsen.

Programmet har följande huvudsakliga villkor:

a)    Antalet köpoptioner att utgivas ska vara högst 350 000, motsvarande cirka 0,5 procent av totala antalet aktier och cirka 0,4 procent av totala antalet röster i Bolaget. Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i Bolaget under perioden från och med den
17 september 2017 till och med den 1 juni 2018. Förvärv av aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt 15 § lagen (2000:1087) om anmälnings-skyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning).

b)    Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 29 augusti 2014 till och med den 11 september 2014.

c)    Rätt att förvärva köpoptionerna ska tillkomma Koncernledningen och ytterligare 19 lednings-personer i Addtech-koncernen vilka har direkt möjlighet att påverka koncernens resultat. Koncernledningen ska erbjudas högst 30 000 köpoptioner och övriga ledningspersoner delas in i två olika kategorier där enskild person ska erbjudas högst 12 500 och lägst 7 500 köpoptioner.

d)    Om tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner ska sådana ej förvärvade köpoptioner fördelas pro rata mellan tilldelningsberättigade som skriftligen anmält intresse av att förvärva ytterligare köpoptioner. Tilldelningsberättigad person kan på detta sätt inte komma att förvärva mer än ytterligare 30 procent av det ursprungligen erbjudna antalet köpoptioner.

e)    Styrelsen ska slutligt fastställa fördelning enligt de principer som anges i punkt c) och d) ovan, samt hur många köpoptioner som anställda inom respektive kategori ska erbjudas att förvärva.

f)     Anmälan om förvärv av köpoptionerna ska ske senast den 16 september 2014.

g)    Premien för köpoptionerna ska motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black & Scholes modellen. Mätperioden för beräkningen av optionspremien ska baseras på det volymvägda medeltalet av betalkursen för aktie av serie B i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 5 september 2014 till och med den 11 september 2014.

h)    Utgivande av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser. Styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av Programmet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.

i)     Köpoptionerna är fritt överlåtbara.

j)     Antal aktier som köpoptionerna berättigar till förvärv av, samt lösenkursen, kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Tidpunkten för överlåtelse av aktier kan komma att tidigareläggas till följd av fusion eller liknande åtgärder.

k)    I syfte att uppmuntra till deltagande i Programmet ska en subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av subventionen sker under september 2016 under förutsättning att optionsinnehavarens anställning i koncernen ej är uppsagd eller att köpoptionerna ej avyttrats före denna tidpunkt.

l)     Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Programmet.

Kostnaderna för Programmet utgörs av den under september 2016 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka 3,3 MSEK efter bolagsskatt (räknat på marknadsförutsättningarna den 27 juni 2014). Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 3,2 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av köpoptionerna, varför Programmet inte innebär någon nettobelastning på Bolagets eget kapital.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv för genomförandet av Programmet är att ledningspersoner inom Addtech-koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och Bolagets aktieägare. Avsikten med Programmet är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i Addtech. Programmet förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Addtech-koncernen, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och ledningspersonernas intressen. De ledningspersoner som omfattas av programmet är den grupp som, i en i övrigt starkt decentraliserad organisation, har möjlighet att skapa positiva resultateffekter genom samarbeten mellan koncernens dotterbolag. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av Programmet har en positiv effekt på Addtech-koncernens fortsatta utveckling och att Programmet är till fördel för både aktieägarna och Bolaget.

Bolaget har tre långsiktiga incitamentsprogram sedan tidigare, 2011 års, 2012 års och 2013 års Aktierelaterade Incitamentsprogram.

I 2011 års program förvärvade 25 ledningspersoner sammanlagt 200 000 köpoptioner vilka berättigar till förvärv av 600 000 aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 59,80 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med den 15 september 2014 till och med 29 maj 2015. Vid fullt utnyttjande av dessa 200 000 köpoptioner ökar antalet utestående
B-aktier med 600 000 stycken aktier. Dessa 600 000 aktier motsvaras i sin helhet av redan återköpta aktier av serie B i Bolaget.

I 2012 års program förvärvade 25 ledningspersoner sammanlagt 200 000 köpoptioner vilka berättigar till förvärv av 600 000 aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 71,50 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med den 14 september 2015 till och med 3 juni 2016. Vid fullt utnyttjande av dessa 200 000 köpoptioner ökar antalet utestående
B-aktier med 600 000 stycken aktier. Dessa 600 000 aktier motsvaras i sin helhet av redan återköpta aktier av serie B i Bolaget.

I 2013 års program förvärvade 25 ledningspersoner sammanlagt 180 000 köpoptioner vilka berättigar till förvärv av 540 000 aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 106,13 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med 19 september 2016 till och med 2 juni 2017. Vid fullt utnyttjande av dessa 180 000 köpoptioner ökar antalet utestående B-aktier med 540 000 stycken aktier. Dessa 540 000 aktier motsvaras i sin helhet av redan återköpta aktier av serie B i Bolaget.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 16 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

17.          Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B, att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av bolaget innehavda egna aktier, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar.

Syftet med bemyndigandet är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtagande i de aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämman 2011, 2012 och 2013 samt det aktierelaterade incitamentsprogram som föreslås enligt punkt 16 ovan.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 17 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

AKTIER OCH RÖSTER

Bolaget har totalt utgivit 68 198 496 aktier, av vilka 3 253 800 är aktier av serie A och 64 944 696 är aktier av serie B, varav bolaget innehar 1 740 000. Det totala antalet röster, efter avdrag av de aktier bolaget innehar, är 95 742 696. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9b (inklusive styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen), 15 (inklusive revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och ersättningsutskottets utvärdering av incitamentsprogram och tillämpning av de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare), 16 och 17 (inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen) i dagordningen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast torsdagen den  17 juli 2014 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Dessa handlingar kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida från samma tidpunkt. Valberedningens förslag och motiverade yttranden samt uppgifter om samtliga föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängligt på bolagets hemsida från dagen för utfärdande av kallelsen.

Stockholm i juli 2014
Styrelsen

Addtech AB (publ)

Addtech AB, Box 5112, 102 43 Stockholm
Tel +46 (0)8-470 49 00, Fax +46 (0)8-470 49 01, www.addtech.se,  info@addtech.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/