Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Årsstämma i Addtech AB 27 augusti 2014

19:00 / 27 August 2014 Addtech Press release

Vid dagens årsstämma i Addtech AB och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:

Utdelning
Utdelningen fastställdes till 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till måndagen den 1 september 2014. Utdelning beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB den 4 september 2014.

Styrelse
Ordinarie styrelseledamöterna Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom Hedelius, Lars Spongberg ,Ulf Mattsson och Johan Sjö omvaldes. Anders Börjesson omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde omvaldes Tom Hedelius till vice ordförande.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen med undantag av verkställande direktören till att utgöra Bolagets revisionsutskott. Ordförande och vice ordförande utsågs till att utgöra Bolagets ersättningsutskott.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuda 25 ledningspersoner i Addtechkoncernen att förvärva upp till 350 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Dessa ger rätt att förvärva motsvarande antal aktier under perioden från och med den 17 september 2017 till och med den 1 juni 2018, vilket motsvarar cirka 0,5 procent av totala antalet aktier och cirka 0,4 procent av totala antalet röster i Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till marknadsvärde.

Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 29 augusti 2014 till och med den 11 september 2014. I syfte att uppmuntra till deltagande i Programmet ska en subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av subventionen sker under september 2016 under förutsättning att optionsinnehavarens anställning i koncernen ej är uppsagd eller att köpoptionerna ej avyttrats före denna tidpunkt.

Kostnaderna för Programmet utgörs av den under september 2016 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka 2,5 MSEK efter bolagsskatt, beräknad utifrån aktiekursen den 23 augusti 2014. Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 2,5 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av köpoptionerna, varför Programmet inte innebär någon nettobelastning på Bolagets eget kapital.

Återköp av egna aktier
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i Bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtagande i de aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämmorna 2011, 2012 och 2013 samt i det köpoptionsprogram som beslutats om vid dagens årsstämma.

Förvärv ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att Bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Avyttring av Bolagets egna aktier ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över NASDAQ OMX Stockholm. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

Styrelsen i Addtech AB beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att kunna utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman 27 augusti 2014 att återköpa aktier i Bolaget.

Addtech AB innehar sedan tidigare 1 740 000 aktier av serie B, vilka utgör 2,6 procent av de utgivna aktierna och 1,8 procent av röstetalet. Det totala antalet aktier i Addtech AB, inklusive Bolagets innehav, uppgår till 68 198 496 st.
Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under menyn Investerare/Bolagsstyrning/Årsstämma.

Nästa rapport
Delårsrapport avseende perioden 1 april - 30 september 2014 kommer att offentliggöras den 5 november.

Vice verkställande direktör
Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Anders Claeson fortsatt till vice verkställande direktör i Addtech AB.

Stockholm den 27 augusti 2014

Addtech AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/