Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport 1 april - 31 december 2014

11:30 / 12 February 2015 Addtech Press release

1 oktober - 31 december 2014 (3 månader)
 • Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 1 756 MSEK (1 502).
 • Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 125 MSEK (110) motsvarande en rörelsemarginal om 7,1 procent (7,3).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 15 procent till 120 MSEK (103).
 • Resultat efter skatt uppgick till 97 MSEK (86) och vinst per aktie uppgick till 1,45 SEK (1,30). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 5,80 SEK (5,10).
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 199 MSEK (201).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 28 procent (30) och soliditeten var 38 procent (36).
1 april - 31 december 2014 (9 månader)
 • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 4 949 MSEK (4 411).
 • Rörelseresultatet ökade med 8 procent till 392 MSEK (364) och rörelsemarginalen uppgick till 7,9 procent (8,3).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 9 procent till 374 MSEK (344).
 • Resultat efter skatt uppgick till 291 MSEK (269) och vinst per aktie uppgick till 4,30 SEK (4,00).
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 386 MSEK (375), motsvarande ett kassaflöde per aktie på 5,80 SEK (5,70).
 • Under perioden har koncernen tillträtt åtta förvärv, vilka tillför en årsomsättning om cirka 540 MSEK.

Stockholm den 12 februari 2015 

Johan Sjö
VD och koncernchef

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Bokslutskommunikén för perioden 1 april 2014 - 31 mars 2015 kommer att publiceras 13 maj 2015.

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 27 augusti 2015 kl. 16.00. Mer information om årsstämman lämnas på Addtechs hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00
Kristina Willgård, ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/