Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Bokslutskommuniké 1 april 2014 - 31 mars 2015

12:20 / 13 May 2015 Addtech Press release

1 januari - 31 mars 2015 (3 månader)
 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 1 827 MSEK (1 678).
 • Rörelseresultatet ökade med 5 procent till 144 MSEK (137) motsvarande en rörelsemarginal om 7,9 procent (8,2).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 6 procent till 139 MSEK (131).
 • Resultat efter skatt uppgick till 109 MSEK (100) och vinst per aktie uppgick till 1,60 SEK (1,50).
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 171 MSEK (104).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 28 procent (30) och soliditeten var 40 procent (39).
1 april 2014 - 31 mars 2015 (12 månader)
 • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 6 776 MSEK (6 089).
 • Rörelseresultatet ökade med 7 procent till 536 MSEK (501) och rörelsemarginalen uppgick till 7,9 procent (8,2).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 8 procent till 513 MSEK (475).
 • Resultat efter skatt uppgick till 400 MSEK (369) och vinst per aktie uppgick till 5,90 SEK (5,50).
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 557 MSEK (479), motsvarande ett kassaflöde per aktie på 8,40 SEK (7,25).
 • Under verksamhetsåret har koncernen tillträtt nio förvärv, vilka tillför en årsomsättning om cirka 540 MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,25 SEK per aktie (3,00).
 • Koncernen har genomfört en omorganisation, från och med inledningen av det nya räkenskapsåret, och bildat ett femte affärsområde samt utsett två nya internrekryterade affärsområdeschefer.

Stockholm den 13 maj 2015

Johan Sjö
VD och koncernchef

Delårsrapporten för perioden 1 april-30 juni 2015 kommer att publiceras 16 juli 2015.

Koncernens årsredovisning för 2014/2015 kommer publiceras som en webbversion på Addtechs hemsida, www.addtech.com, under juli månad 2015. Årsredovisningen kommer att kunna laddas ner och skrivas ut som PDF-version. Utskriven PDF-version kommer att sändas till aktieägare som separat beställt denna.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00
Kristina Willgård, ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/