Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport Q3 1 april - 31 december 2015

12:00 / 9 February 2016 Addtech Press release

1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2015 (3 MÅNADER)
 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 2 042 MSEK (1 756).
 • Rörelseresultatet uppgick till 125 MSEK (125) motsvarande en rörelsemarginal om 6,1 procent (7,1). I resultatet ingår kostnader för förberedelse av notering av AddLife AB om 8 MSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 119 MSEK (120) och resultat efter skatt uppgick till 96 MSEK (97).
 • Vinst per aktie uppgick till 1,35 SEK (1,45). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 6,00 SEK (5,80).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 26 procent (28) och soliditeten var 35 procent (38).
 • Förberedelserna för att särnotera AddLife AB på Nasdaq Stockholm genom utdelning av aktierna till aktieägarna i Addtech AB fortsätter enligt plan. Som en del i förberedelserna för särnotering är delårsrapporten för AddLife AB en bilaga till denna delårsrapport.
 • Styrelsen i AddLife planerar att i samband med en notering på Nasdaq Stockholm genomföra en företrädesemission till befintliga aktieägare som vid fullteckning förväntas tillföra AddLife cirka 300 MSEK. Syftet med nyemissionen är att skapa en finansiell ställning som gör att koncernen omgående kan fortsätta skapa en lönsam tillväxt via förvärv.
1 APRIL - 31 DECEMBER 2015 (9 MÅNADER)
 • Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 5 634 MSEK (4 949).
 • Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 405 MSEK (392) och rörelsemarginalen uppgick till 7,2 procent (7,9).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 5 procent till 392 MSEK (374) och resultat efter skatt uppgick till 307 MSEK (291).
 • Vinst per aktie uppgick till 4,40 SEK (4,30).
 • Sedan verksamhetsårets början har koncernen tillträtt 11 förvärv, varav ett efter periodens slut, vilka tillför en omsättning om cirka 1 300 MSEK på årsbasis.

Stockholm den 9 februari 2016

Johan Sjö
VD och Koncernchef

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Bokslutskommunikén för perioden 1 april 2015 - 31 mars 2016 kommer att publiceras 12 maj 2016.

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 31 augusti 2016 kl 16.00. Mer information om årsstämman lämnas på Addtechs hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/