Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Kallelse till extra bolagsstämma i Addtech AB (publ)

15:01 / 16 February 2016 Addtech Press release

Aktieägarna i Addtech AB (publ), org. nr. 556302-9726, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 mars 2016, kl 9.00 på Gällöfsta Konferens Sthlm City, Biblioteksgatan 29, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 8.30.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i stämman ska;
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 mars 2016,
  • dels anmäla sig till bolaget under adress Addtech AB (publ), Box 5112, 102 43 Stockholm, per telefon +46 (0)8-470 49 00, per fax +46 (0)8-470 49 01, via bolagets hemsida www.addtech.se/investerare eller via e-post info@addtech.comsenast torsdagen den 3 mars 2016, kl. 15.00. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas för stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd torsdagen den 3 mars 2016.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska fullmakten i original, jämte eventuella behörighetshandlingar, skickas in till bolaget i god tid före stämman. Företrädare för juridisk person ska vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller på bolagets hemsida www.addtech.se/investerare senast onsdag den 17 februari 2016.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om styrelsens förslag till utdelning av aktier i AddLife AB (publ) till aktieägarna.
8. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKT 7

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om vinstutdelning innebärande att bolagets samtliga aktier i AddLife AB (publ), org. nr 556995-8126 ("AddLife") delas ut till aktieägarna i Addtech. Fyra (4) aktier av serie A i Addtech ska medföra rätt till en (1) aktie av serie A i AddLife och fyra (4) aktier av serie B i Addtech ska medföra rätt till en (1) aktie av serie B i AddLife. Om aktieinnehavet i Addtech inte är jämnt delbart med fyra erhålls andelar av en aktie, i respektive serie, i AddLife. Sådana andelar av aktier kommer att sammanläggas till hela aktier vilka därefter kommer att säljas på Nasdaq Stockholm genom Handelsbankens försorg och likviden utbetalas till de berörda aktieägarna via Euroclear Sweden AB.

Avstämningsdag för utdelning ska vara den 11 mars 2016. Med föreslagen avstämningsdag beräknas aktierna i AddLife registreras på mottagarens VP-konto omkring den 15 mars 2016. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är den 9 mars 2016.

Addtech innehar 1 240 000 egna B-aktier, vilka inte kommer vara berättigade till utdelning av aktier i AddLife.

Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 67 698 496 SEK, baserat på bokfört värde per den 31 december 2015, innebärande en utdelning per aktie om cirka 1,01 SEK.

AddLifes aktier av serie B avses bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm. Utdelningen av aktierna i AddLife omfattas av den s.k. Lex ASEA, vilket innebär att utdelningen inte utlöser någon beskattning.

AKTIER OCH RÖSTER

Bolaget har totalt utgivit 68 198 496 aktier, av vilka 3 237 672 är aktier av serie A och 64 960 824 är aktier av serie B, varav bolaget innehar 1 240 000. Det totala antalet röster, efter avdrag av de aktier bolaget innehar, är 96 097 544. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

AKTIEÄGARENS RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 samt handlingar enligt 18 kap. 4 och 6 § § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast onsdagen den 17 februari 2016 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Dessa handlingar kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida från samma tidpunkt. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i februari 2016
Styrelsen

Addtech AB (publ)

Addtech AB, Box 5112, 102 43 Stockholm
Tel +46 (0)8-470 49 00, Fax +46 (0)8-470 49 01, www.addtech.se, info@addtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/