Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Utdelning och notering av AddLife på Nasdaq Stockholm

15:00 / 16 February 2016 Addtech Press release

Styrelsen i Addtech AB (publ) ("Addtech") har beslutat föreslå att Addtechs aktier i AddLife AB (publ) ("AddLife") delas ut till Addtechs aktieägare och att B-aktien i AddLife noteras på Nasdaq Stockholm ("Utdelningen"). Nasdaq Stockholm har beslutat att uppta AddLifes B-aktier till handel under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls.

Extra bolagsstämma i Addtech

Extra bolagsstämma för att fatta beslut om Utdelningen kommer att hållas den 9 mars 2016 och första handelsdag för handel med AddLife-aktien av serie B förväntas bli den 16 mars 2016. Kallelse till den extra bolagsstämman den 9 mars 2016 har offentliggjorts separat.

Bakgrund och motiv till Utdelningen och noteringen

Addtech offentliggjorde den 4 juni 2015 sin avsikt att dela ut Addtechs aktier i AddLife, tidigare affärsområdet Life Science inom Addtechkoncernen, till Addtechs aktieägare samt att notera AddLife på Nasdaq Stockholm. Styrelserna för Addtech och AddLife anser att AddLife nu är redo att ta steget till att bli ett självständigt börsnoterat bolag.

Verksamheten inom AddLife förvärvades av Addtech 2005 och har sedan dess utvecklats mycket väl och har nu en beräknad årsomsättning om cirka 1,7 miljarder SEK* med god lönsamhet. AddLife har idag starka marknadspositioner i ett flertal nischområden inom Life Science i Norden. För att tillvarata de strategiska och operationella möjligheterna inom AddLifes verksamhetsområde och för att tillvarata de möjligheter som finns till tillväxt, både organiskt och genom förvärv, är det ett logiskt steg att nu genomföra uppdelningen av Addtech genom en separat notering av AddLife på Nasdaq Stockholm.

Genom en notering av AddLife öppnar sig goda möjligheter att öka bolagets exponering och fokusering på marknadsområdet Life Science. Synligheten för både Addtech och AddLife ökar genom denna fokusering och renodling, vilket är positivt i relationen till leverantörer, kunder och arbetsmarknaden samt möjligheten att attrahera förvärvskandidater. En uppdelning kommer också att vara bra för både AddLife och Addtech, då bägge bolagen kan fokusera på sina respektive huvudmarknader.

AddLife säljer framförallt till nordisk sjukvård och detta sker till mycket stor andel genom offentlig upphandling. Denna typ av försäljning har liten koppling till Addtechs övriga verksamhet, som är industriellt inriktad. Att dela verksamheterna kommer öka möjligheten för långsiktig lönsam tillväxt för bägge bolagen. Vidare bedöms uppdelningen underlätta en genomlysning av respektive verksamhet samtidigt som aktieägarna får möjlighet att anpassa sina innehav i Addtech respektive AddLife efter eget önskemål.

*Baseras på kombinerad nettoomsättning 2014/2015 för AddLife inklusive Mediplast AB och Fenno Medical OY som förvärvades i juli 2015. Nettoomsättningen för Mediplast och Fenno Medical avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Genomförande av Utdelningen

Separationen kommer att genomföras genom att Addtechs aktier i AddLife delas ut till aktieägarna i Addtech. Varje fyrtal A-aktier i Addtech kommer att berättiga till en (1) A-aktie i AddLife och varje fyrtal B-aktier i Addtech kommer att berättiga till en (1) B-aktie i AddLife. Om aktieinnehavet i Addtech inte är jämt delbart med fyra erhålls andelar av en aktie. Andelarna läggs samman med andra aktieägares andelar till hela aktier i AddLife vilka kommer att säljas på Nasdaq Stockholm genom Handelsbankens försorg. Likviden, utan avdrag för courtage, utbetalas via Euroclear Sweden.

Nyemission i AddLife i samband med noteringen

I samband med Utdelningen och noteringen kommer AddLife att genomföra en nyemission om cirka 300 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Emissionen"). Syftet med Emissionen är att skapa en ekonomisk bas för fortsatt lönsam tillväxt via förvärv.

Prospekt

Prospektet för noteringen av AddLifes aktier av serie B på Nasdaq Stockholm samt Emissionen kommer att upprättas av AddLife. Prospektet beräknas offentliggöras omkring den 15 mars 2016.

Informationsmaterial inför extra stämman i Addtech

Informationsmaterial som underlag inför stämman i Addtech kommer att finnas tillgängligt på Addtechs hemsida (under menyn Investerare/Bolagsstyrning/Bolagsstämma cirka två veckor innan bolagsstämman i Addtech.

Preliminär tidsplan

23 februari            Informationsmaterial inför stämman hålls tillgängligt

9 mars                   Extra bolagsstämma i Addtech samt sista dag för handel i Addtech-aktien med rätt till utdelning

10 mars                 Första dag för handel i Addtech-aktien utan rätt till deltagande i utdelningen

11 mars                 Avstämningsdag avseende rätten att erhålla aktier i AddLife

15 mars                 Prospektet offentliggörs

16 mars                 Första dag för handel i AddLife-aktien av serie B på Nasdaq Stockholm

30 mars                 Offentliggörande av fullständiga villkor i Emissionen

4 april                    Sista dag för handel i AddLife-aktien inklusive teckningsrätter

5 april                    Första dag för handel i AddLife-aktien exklusive teckningsrätter

6 april                    Avstämningsdag i AddLife avseende Emissionen

11 - 25 april          Teckningsperiod

11 - 21 april          Handel med teckningsrätter (serie B) på Nasdaq Stockholm

28 april                  Offentliggörande av emissionsutfallet

3 maj                     Första dag för handel av AddLife-aktier av serie B emitterade i Emissionen

Rådgivare

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare i samband med noteringen och Emissionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.

Stockholm den 16 februari 2016

Addtech AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/