Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

DELÅRSRAPPORT Q1 1 APRIL - 30 JUNI 2016

13:00 / 15 July 2016 Addtech Press release

FÖRSTA KVARTALET
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 760 MSEK (1 472) och ökade med 20 procent.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 179 MSEK (130) motsvarande en EBITA-marginal om 10,2 procent (8,8).
  • Rörelseresultatet ökade med 40 procent och uppgick till 153 MSEK (109) motsvarande en rörelsemarginal om 8,7 procent (7,4).
  • Resultat efter finansiella poster ökade med 35 procent och uppgick till 145 MSEK (107).
  • Resultat efter skatt uppgick till 113 MSEK (83).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,65 SEK (1,20). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie till 5,30 SEK (4,95).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 104 MSEK (64). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 7,70 SEK (7,95).
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 22 procent (28).
  • Soliditeten uppgick till 40 procent (42).
  • Under perioden har koncernen tillträtt fyra förvärv, vilka tillför en total årsomsättning om cirka 200 MSEK.

VD-KOMMENTAR

EN GOD START PÅ ÅRET
Koncernen uppvisade en god utveckling under inledningen av detta räkenskapsår. Omsättning och resultat ökade, både organiskt och genom förvärv. De selektiva kostnadsanpassningar som genomförts har dessutom givit en positiv resultateffekt. Totalt ökade rörelseresultatet med 40 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Efterfrågan har utvecklats positivt inom flertalet nischmarknader som vi verkar på, även om våra verksamheter fortsatt upplever en stor variation mellan olika kundsegment. Efterfrågan utvecklas positivt från kunder inom infrastruktur såsom eltransmission och bygg & installation på den svenska marknaden, medan övriga geografiska marknader var relativt stabila. Inom energiområdet var marknadsläget särskilt positivt inom vindkraft. Efterfrågan inom olja och gas i Norge ligger kvar på samma låga nivå som i det fjärde kvartalet. Det finns dock signaler på stabilisering och en viss återhämtning. Försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag ökade något på alla nordiska marknader, vilket gällde flertalet kundsegment som till exempel maskintillverkning, medicinteknik, fartyg och elektronik. Efterfrågan på produkter inom telekom sjönk medan efterfrågan på produkter till specialfordon var relativt stabil. Affärsläget på våra marknader utanför Norden var sammantaget positivt.

GENOMFÖRDA FÖRVÄRV
Vi fortsätter att förvärva lönsamma teknikbolag med marknadsledande nischpositioner. Hittills under detta räkenskapsår har vi genomfört fyra förvärv med en total årsomsättning om cirka 200 MSEK och cirka 70 anställda. Två av förvärven gjordes i Finland, ett i Storbritannien och ett i Kina. Med ett bra kassaflöde och en stark balansräkning så har vi goda möjligheter att genomföra nya intressanta förvärv under året.

Stockholm den 15 juli 2016

Johan Sjö, VD och koncernchef.

Delårsrapporten för perioden 1 april - 30 september 2016 publiceras den 26 oktober 2016.

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD och koncernchef, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Christina Kassberg, Ekonomidirektör, Addtech AB, +46 8 470 49 00

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2016 kl. 13.00 CET.

Kort om Addtech
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 000 anställda i ungefär 120 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 6 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/