Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Årsstämma i Addtech AB 31 augusti 2016

18:30 / 31 August 2016 Addtech Press release

Vid dagens årsstämma i Addtech AB ("Bolaget") och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:

Utdelning
Utdelningen fastställdes till 3,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till fredagen den 2 september 2016. Utdelning beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB onsdagen den 7 september 2016.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015/2016.

Styrelse
Ordinarie styrelseledamöterna Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom Hedelius, Ulf Mattsson, Malin Nordesjö och Johan Sjö omvaldes. Kenth Eriksson valdes in som ny styrelseledamot.

Anders Börjesson omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde omvaldes Tom Hedelius till vice ordförande.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen med undantag av verkställande direktören till att utgöra Bolagets revisionsutskott. Ordförande och vice ordförande utsågs till att utgöra Bolagets ersättningsutskott.

Styrelsearvode
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att styrelsearvode per ledamot ska vara oförändrat från föregående år innebärandes en fördelning enligt följande: 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 380 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 250 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget. Totala arvodet uppgår till 1 880 000 kronor.

Revisor
Stämman beslutade att utse KPMG AB som revisor (omval).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuda cirka 20 ledningspersoner i Addtechkoncernen att förvärva upp till 300 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Dessa ger rätt att förvärva motsvarande antal aktier under perioden från och med den 16 september 2019 till och med den 5 juni 2020, vilket motsvarar cirka 0,4 procent av totala antalet aktier och cirka 0,3 procent av totala antalet röster i Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till marknadsvärde.

Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 1 september 2016 till och med den 14 september 2016.

Återköp av egna aktier
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i Bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtagande i de aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämmorna  2013, 2014 och 2015 samt i det köpoptionsprogram som beslutats om vid dagens årsstämma.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att Bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Avyttring av Bolagets egna aktier ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över Nasdaq Stockholm. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

Styrelsen i Addtech AB beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att kunna utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman 31 augusti 2016 att återköpa aktier i Bolaget.

Addtech AB innehar sedan tidigare 1 240 000 aktier av serie B, vilka utgör 1,8 procent av de utgivna aktierna och 1,3 procent av röstetalet. Det totala antalet aktier i Addtech AB, inklusive Bolagets innehav, uppgår till 68 198 496 st.
Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under menyn Investerare/Bolagsstyrning/Årsstämma.

Nästa rapport
Delårsrapport avseende perioden 1 april - 30 september 2016 kommer att offentliggöras den 27 oktober 2016.

Vice verkställande direktör
Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Anders Claeson fortsatt till vice verkställande direktör i Addtech AB.

Stockholm den 31 augusti 2016

Addtech AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00

Denna information är sådan som Addtech AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2016 kl.18.30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/