Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport Q2 1 april - 30 september 2017

08:30 / 26 October 2017 Addtech Press release

ANDRA KVARTALET (1 JULI - 30 SEPTEMBER 2017)
 • Nettoomsättningen ökade med 14 procent och uppgick till 1 892 MSEK (1 658).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 17 procent och uppgick till 213 MSEK (183) motsvarande en EBITA-marginal om 11,2 procent (11,0).
 • Rörelseresultatet ökade med 16 procent och uppgick till 181 MSEK (156) motsvarande en rörelsemarginal om 9,6 procent (9,4). 
 • Resultat efter skatt ökade med 12 procent och uppgick till 135 MSEK (121) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,95 SEK (1,80). 
PERIODEN (1 APRIL - 30 SEPTEMBER 2017)
 • Nettoomsättningen ökade med 13 procent och uppgick till 3 871 MSEK (3 418).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 18 procent och uppgick till 427 MSEK (362) motsvarande en EBITA-marginal om 11,0 procent (10,6). I resultatet ingår jämförelsestörande poster om netto +12 MSEK och justerad EBITA uppgick till 415 MSEK (362) motsvarande en EBITA-marginal om 10,7 procent (10,6).
 • Rörelseresultatet ökade med 17 procent och uppgick till 362 MSEK (309) motsvarande en rörelsemarginal om 9,4 procent (9,0).
 • Resultat efter skatt ökade med 19 procent och uppgick till 278 MSEK (234) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,05 SEK (3,45).
 • Avkastning på rörelsekapital uppgick till 53 procent (48) och avkastning på eget kapital uppgick till 29 procent (24).
 • Soliditeten uppgick till 36 procent (38).
 • Sedan verksamhetsårets början har vi genomfört sex förvärv, varav tre efter periodens slut, med en total årsomsättning om cirka 480 MSEK.

VD-KOMMENTAR

Stark tillväxt i positiva marknader
Vi upplevde en mycket stark marknad i kvartalet och koncernen hade en organisk omsättningsökning på 9 procent samt en förbättrad rörelsemarginal. Våra affärsområden Components och Industrial Process har genom organisk tillväxt och förvärv förbättrat sina resultat och rörelsemarginaler. Affärsområdena Energy och Power Solutions uppvisar också tillväxt och fortsätter leverera höga rörelsemarginaler.

Den övergripande efterfrågan på våra produkter och lösningar låg på en hög nivå inom de flesta marknader där våra verksamheter agerar. Ur ett geografiskt perspektiv hade vi den största ökningstakten i Finland medan affärsläget förbättrades från en redan hög nivå både i Danmark och i Sverige. I Norge var efterfrågan totalt sett stabil och affärsläget utanför Norden var fortsatt bra.

Försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag fortsatte att öka, speciellt i kundsegment såsom specialfordon, vindkraft och fartyg. Efterfrågan var också god från kunder inom maskintillverkning, medicinteknik och elektronik medan den var något svagare inom telekom och olja & gas. Efterfrågan på eftermarknadsprodukter till produktions- och processindustrin var positiv med ökad försäljning till sågverksindustrin, papper & massa och maskintillverkare.

Efterfrågan från nordiska elnätsbolag, både inom eltransmission och eldistribution, var stabil på en hög nivå. Försäljningen av elrelaterade produkter inom bygg och installation utvecklades positivt.

Förvärv
Vi utvärderar löpande både förvärv av fristående lönsamma teknikbolag med marknadsledande nischpositioner och mindre kompletteringsförvärv som kan stärka marknadspositionerna i våra befintliga bolag. Sedan räkenskapsårets början har vi genomfört sex förvärv, varav tre efter kvartalets slut. Förvärven bidrar sammantaget med en årsomsättning om cirka 480 MSEK. Vi har goda möjligheter att genomföra ytterligare förvärv, inte minst med tanke på vår starka balansräkning.

Stockholm, 26 oktober 2017

Johan Sjö
VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Christina Kassberg, ekonomidirektör, telefon +46 8 470 49 00

Kort om Addtech
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 200 anställda i ungefär 120 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 7,5 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/