Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport Q3 1 april - 31 december 2016

11:30 / 2 February 2017 Addtech Press release

Tredje kvartalet (1 oktober - 31 december 2016)
 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent och uppgick till 1 819 MSEK (1 570).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 39 procent och uppgick till 160 MSEK (117) motsvarande en EBITA-marginal om 8,8 procent (7,4).
 • Rörelseresultatet ökade med 45 procent och uppgick till 132 MSEK (92) motsvarande en rörelsemarginal om 7,3 procent (5,8).
 • Resultat efter skatt ökade med 38 procent och uppgick till 98 MSEK (71).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,40 SEK (1,05). För tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 6,05 SEK (4,90).
Perioden (1 april - 31 december 2016)
 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent och uppgick till 5 237 MSEK (4 524).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 33 procent och uppgick till 522 MSEK (394) motsvarande en EBITA-marginal om 10,0 procent (8,7).
 • Rörelseresultatet ökade med 35 procent och uppgick till 441 MSEK (326) motsvarande en rörelsemarginal om 8,4 procent (7,2).
 • Resultat efter skatt ökade med 34 procent och uppgick till 332 MSEK (248).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,85 SEK (3,65).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 50 procent och avkastning på eget kapital uppgick till 26 procent (26).
 • Soliditeten uppgick till 39 procent (35).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 391 MSEK (329). För tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 8,00 SEK (7,50).
 • Sedan verksamhetsårets början har vi genomfört nio förvärv, varav två efter periodens slut, med en total årsomsättning om cirka 480 MSEK.

VD-kommentar

Ökad försäljning och stark vinsttillväxt under tredje kvartalet

Addtech har under det tredje kvartalet haft en god efterfrågan och konjunkturläget i de marknader vi agerar på har stabiliserat sig. I samtliga fyra affärsområden har vi fortsatt att växa, både genom god organisk tillväxt samt tillskott från genomförda förvärv. Ökad försäljning av våra produkter och lösningar i kombination med framgångsrikt effektiviseringsarbete har inneburit fortsatt stark vinsttillväxt och förbättrad rörelsemarginal jämfört med föregående år. Under det tredje kvartalet ökade försäljningen med 16 procent och EBITA ökade med 39 procent.

Efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag ökade sammantaget under kvartalet men affärsläget skiljer sig fortsatt åt beroende på kundsegment. Efterfrågan från maskinbyggare, verkstadsindustri och medicinteknik var relativt stabil medan den ökade inom kundsegment som specialfordon, elektronik och transport. Marknadsläget var fortsatt svagt inom olja & gas samt  försvagades något inom telekom och vindkraft. Affärsläget för insatskomponenter på våra marknader utanför Norden var totalt sett positivt. Försäljningen av produkter till industriella eftermarknadskunder i Norden har generellt sett varit stabil. Efterfrågan från kunder inom infrastruktur såsom eltransmission och eldistribution låg på samma nivå som föregående år. Affärsläget var fortsatt positivt för elrelaterade produkter inom bygg och installation.

Genomförda förvärv

Vi utvärderar löpande både förvärv av fristående lönsamma teknikbolag med marknadsledande nischpositioner och mindre kompletteringsförvärv som kan stärka marknadspositionerna och lönsamheten i våra befintliga bolag. Sedan verksamhetsårets början har vi genomfört nio förvärv, varav två efter kvartalets slut. Av dessa var sex fristående bolag och tre var kompletteringsförvärv. Förvärven bidrar sammantaget med en årsomsättning om cirka 480 MSEK och tillför koncernen 126 anställda. Två av förvärven har gjorts i Sverige, två i Finland, ett förvärv vardera i Norge, Danmark, Storbritannien, Kina och USA. Med ett bra kassaflöde och en stark balansräkning så har vi goda möjligheter att genomföra fler intressanta förvärv.

Stockholm 2 februari 2017

Johan Sjö
VD och koncernchef

Bokslutskommunikén för perioden 1 april 2016 - 31 mars 2017 publiceras den 11 maj 2017

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Christina Kassberg, ekonomidirektör, telefon +46 8 470 49 00

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 februari 2017 kl. 11.30 CET.

Kort om Addtech
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 000 anställda i ungefär 120 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 7 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/