Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Bokslutskommuniké 1 april 2016 - 31 mars 2017

13:15 / 11 May 2017 Addtech Press release

FJÄRDE KVARTALET (1 JANUARI - 31 MARS 2017)
 • Nettoomsättningen ökade med 19 procent och uppgick till 1 941 MSEK (1 631).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 35 procent och uppgick till 193 MSEK (142) motsvarande en EBITA-marginal om 10,0 procent (8,7).
 • Rörelseresultatet ökade med 39 procent och uppgick till 163 MSEK (117) motsvarande en rörelsemarginal om 8,4 procent (7,2).
 • Resultat efter skatt ökade med 39 procent och uppgick till 118 MSEK (85) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,75 SEK (1,25).
HELÅR (1 APRIL 2016 - 31 MARS 2017)
 • Nettoomsättningen ökade med 17 procent och uppgick till 7 178 MSEK (6 155).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 34 procent och uppgick till 715 MSEK (536) motsvarande en EBITA-marginal om 10,0 procent (8,7).
 • Rörelseresultatet ökade med 36 procent och uppgick till 604 MSEK (443) motsvarande en rörelsemarginal om 8,4 procent (7,2).
 • Resultat efter skatt ökade med 35 procent och uppgick till 450 MSEK (333) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 6,60 SEK (4,85).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53 procent (44) och avkastning på eget kapital uppgick till 28 procent (20).
 • Soliditeten uppgick till 39 procent (40).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 551 MSEK (474) och kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie uppgick till 8,25 SEK (7,10).
 • Under året har vi genomfört tio förvärv med en total årsomsättning om cirka 500 MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 SEK (3,25 inklusive Addlife) per aktie. Styrelsen har beslutat om en ny utdelningspolicy som innebär en målsättning att föreslå en utdelning överstigande 30 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel.

VD-KOMMENTAR

EN STARK AVSLUTNING PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR

Det fjärde kvartalet blev en stark avslutning på ett år med vinsttillväxt i alla våra fyra affärsområden. Affärsläget har förbättrats och vi har stärkt våra positioner på flertalet av våra marknader. Vår starka vinsttillväxt och den förbättrade rörelsemarginalen kommer från en ökad försäljning av våra produkter och lösningar i kombination med framgångsrikt effektiviseringsarbete. Därutöver har de förvärv vi genomfört bidragit enligt förväntan.

ÖVERTRÄFFAR FINANSIELLA MÅL

Under det fjärde kvartalet hade vi tack vare både stark organisk tillväxt om 10 procent och bra tillskott från förvärv en försäljningsökning med 19 procent. EBITA ökade med 35 procent och vi nådde en EBITA-marginal på 10 procent.

Ser vi till utvecklingen under året kan vi glädjande konstatera att vi levererat enligt våra finansiella mål om tillväxt i kombination med lönsamhet. Vi ökade försäljningen med 17 procent, EBITA ökade med 34 procent och vi nådde en EBITA-marginal på 10 procent. Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53 procent och avkastning på eget kapital uppgick till 28 procent. 

ADDTECHS MARKNADSUTVECKLING

Addtechs omsättning utgörs till hälften av försäljning av insatskomponenter till tillverkningsföretag och till hälften av försäljning av produkter och lösningar till slutkunder. Den sistnämnda delen har vuxit snabbare under året, drivet av ökningen av infrastrukturinvesteringar bland nordiska elnätsbolag. Investeringstakten ligger på en hög nivå och det är svårt att bedöma om den kan komma att öka ytterligare. I kundsegmentet energi ingår även vindkraftsindustrin som har haft en ökande efterfrågan under året och kvartalet. Investeringarna inom olja och gas är fortsatt på en låg nivå men vi upplever att botten är passerad.

Efterfrågan på insatskomponenter ökade sammantaget under kvartalet och affärsläget var bra i de flesta kundsegment såsom mekanisk industri, elektronik och medicinteknik. Den största ökningen av efterfrågan kommer från tillverkare av specialfordon inom segment som till exempel gaffeltruckar, gruva, skog och entreprenad. Affärsläget från kunder inom telekom var fortsatt svag. Försäljningen av produkter till den industriella eftermarknaden såsom mekanisk industri samt skog och process har utvecklats positivt både i Norden och Europa. Efterfrågan från fartygsmarknaden var mycket god under kvartalet. Affärsläget var fortsatt positivt för elrelaterade produkter inom bygg och installation.

FÖRVÄRV

Vår förvärvstakt är fortsatt hög och vi summerar affärsåret med tio genomförda förvärv vilka tillför en årsomsättning om ca 500 MSEK. Vi för diskussioner om förvärv av både fristående teknikbolag med marknadsledande nischpositioner och mindre kompletteringsförvärv som kan stärka marknadspositionerna och lönsamheten i våra befintliga bolag. Många privatägda bolag vill sälja till Addtech för att behålla sitt decentraliserade ansvar men få stöd att utvecklas genom en aktiv och långsiktig ägare.

Stockholm, 11 maj 2017

Johan Sjö
VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 13.15 CET.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Christina Kassberg, ekonomidirektör, telefon +46 8 470 49 00

Kort om Addtech
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2200 anställda i ungefär 120 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 7 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/