Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport Q1 1 april - 30 juni 2017

08:30 / 14 July 2017 Addtech Press release

DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 JUNI 2017

FÖRSTA KVARTALET
  • Nettoomsättningen ökade med 12 procent och uppgick till 1 979 MSEK (1 760).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 19 procent och uppgick till 214 MSEK (179) motsvarande en EBITA-marginal om 10,8 procent (10,2). I resultatet ingår jämförelsestörande poster om netto +12 MSEK och justerad EBITA uppgick till 202 MSEK (179) motsvarande en EBITA-marginal om 10,2 procent (10,2).
  • Rörelseresultatet ökade med 18 procent och uppgick till 181 MSEK (153) motsvarande en rörelsemarginal om 9,1 procent (8,7).
  • Resultat efter finansiella poster ökade med 22 procent och uppgick till 177 MSEK (145).
  • Resultat efter skatt ökade med 26 procent och uppgick till 143 MSEK (113) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,10 SEK (1,65). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 7,05 SEK (5,30).
  • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53 procent (47).
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 28 procent (22).
  • Soliditeten uppgick till 39 procent (40).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 85 MSEK (104). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 7,95 SEK (7,70).
  • Under perioden har vi genomfört tre förvärv med en total årsomsättning om cirka 225 MSEK.

VD-KOMMENTAR

EN BRA INLEDNING PÅ 2017/2018
Årets första kvartal gav god tillväxt med bibehållen rörelsemarginal, även vid jämförelse med ett starkt kvartal föregående år. Den organiska omsättningsökningen om 4 procent gav bra vinsttillväxt samtidigt som de förvärv vi genomfört bidrog som förväntat.

Addtech har haft en god efterfrågan och konjunkturläget i de marknader vi agerar på är fortsatt positivt. Försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag förbättrades och den största ökningen av efterfrågan kommer från tillverkare av specialfordon inom segment som till exempel gaffeltruckar, gruva, skog och entreprenad. Även andra kundsegment såsom maskintillverkning, medicinteknik, vindkraft och elektronik hade ett bra affärsläge. Marknaden för produkter till kunder inom telekom samt olja och gas var däremot fortsatt svag.

Infrastrukturinvesteringarna bland nordiska elnätsbolag ökade ytterligare något, från en redan hög nivå. I denna marknad är det efterfrågan från kunder inom eltransmission som ökade medan försäljningen till kunder inom eldistribution låg kvar på en fortsatt hög och stabil nivå. Marknaden för elrelaterade produkter inom bygg och installation var positiv.

Försäljningen av produkter till den industriella eftermarknaden såsom mekanisk industri samt skog och process ökade något medan efterfrågan från fartygsmarknaden var mycket god under kvartalet.

FÖRVÄRV
Under inledningen av räkenskapsåret har vi genomfört tre förvärv vilka tillför en årsomsättning om cirka 225 MSEK. Med en stark balansräkning har vi goda möjligheter att genomföra ytterligare förvärv under året. 

Stockholm 14 juli 2017

Johan Sjö
VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 kl.08.30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Christina Kassberg, ekonomidirektör, telefon +46 8 470 49 00

Kort om Addtech
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2200 anställda i ungefär 120 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 7 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/