Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport Q2 1 april - 30 september 2018

08:15 / 25 October 2018 Addtech Press release

Andra kvartalet (1 juli - 30 september 2018)
 • Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 2 338 MSEK (1 892).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 27 procent och uppgick till 270 MSEK (213) motsvarande en EBITA-marginal om 11,5 procent (11,2).
 • Rörelseresultatet ökade med 25 procent och uppgick till 226 MSEK (181) motsvarande en rörelsemarginal om 9,7 procent (9,6).
 • Resultat efter skatt ökade med 29 procent och uppgick till 174 MSEK (135) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,60 SEK (1,95).
Perioden (1 april - 30 september 2018)
 • Nettoomsättningen ökade med 22 procent och uppgick till 4 733 MSEK (3 871).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 24 procent och uppgick till 530 MSEK (427 inklusive jämförelsestörande poster +12 MSEK) motsvarande en EBITA-marginal om 11,2 procent (11,0).
 • Rörelseresultatet ökade med 24 procent och uppgick till 447 MSEK (362) motsvarande en rörelsemarginal om 9,5 procent (9,4).
 • Resultat efter skatt ökade med 21 procent och uppgick till 336 MSEK (278) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,95 SEK (4,05). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 8,60 SEK (7,20).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53 procent (53).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 29 procent (29) och soliditeten uppgick till 33 procent (36).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 145 MSEK (136). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 8,20 SEK (7,10).
 • Sedan verksamhetsårets början har tolv förvärv genomförts, varav ett efter periodens slut, med en total årsomsättning om ca 890 MSEK.

VD-kommentar

Andra kvartalet - positivt affärsklimat och fortsatt god vinsttillväxt
Det har varit en intensiv inledning för mig i rollen som ny vd för Addtech. Efter åtta år på Addtech, senast som affärsområdeschef för Power Solutions, sitter koncernens strategi, affärsmodell och företagskultur i ryggmärgen. Jag ägnar nu mycket tid åt att lära känna verksamheterna inom koncernens övriga tre affärsområden. Intrycket från dessa möten är mycket positivt. Därtill råder ett fortsatt starkt affärsklimat i de flesta marknader där våra bolag agerar. Den organiska omsättningsökningen om 5 procent i kvartalet och flera genomförda förvärv genererade bra vinsttillväxt. Koncernens rörelsemarginal fortsatte att öka och låg kvar över 10 procent i samtliga affärsområden även under andra kvartalet.

Marknadsutveckling
Den övergripande efterfrågan på våra produkter och lösningar var fortsatt bra. Ur ett geografiskt perspektiv hade vi en mycket god försäljningsökning i samtliga nordiska länder och vi hade även ett fortsatt positivt affärsläge för våra verksamheter utanför Norden.

Avseende marknadsläget inom våra olika kundsegment så ökade försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag såsom maskintillverkare, elektronik, specialfordon och marin där de två sistnämnda kundsegmenten bidrog markant. Efterfrågan var också god inom vindkraft och medicinteknik. Kundsegmentet olja & gas hade en fortsatt positiv utveckling medan efterfrågan var svag från kunder inom telekomsegmentet.

Efterfrågan på eftermarknadsprodukter till tillverkningsindustrin samt skog- och processindustrin utvecklades positivt. Vi hade en god försäljning av elrelaterade produkter till bygg- och installationskunder och efterfrågan av infrastrukturprodukter från nordiska elnätskunder var stabil.

Förvärv
Vår förvärvstakt är fortsatt hög och sedan räkenskapsårets början har vi genomfört inte mindre än tolv förvärv, vilka sammantaget bidrar med en årsomsättning om cirka 890 MSEK. Vi har fortlöpande diskussioner om förvärv av både fristående teknikbolag med marknadsledande nischpositioner och mindre kompletteringsförvärv som kan stärka marknadspositionerna och lönsamheten i våra befintliga bolag. Vi har goda möjligheter att genomföra ytterligare förvärv, inte minst med tanke på vår starka balansräkning.

Addtechs affärsmodell och unikt starka företagskultur har under lång tid visat sig vara mycket framgångsrik. Jag känner stor entusiasm inför uppgiften att tillsammans med alla kollegor fortsätta vidareutveckla vår fina koncern med fokus på hållbar lönsam tillväxt.

Stockholm den 25 oktober 2018
Niklas Stenberg
VD och Koncernchef
Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl.08.15 CET.

För ytterligare information kontakta:
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, telefon +46 702 679 499
Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 705 979 473

Kort om Addtech
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2600 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/