Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport 1 april - 31 december 2017

08:15 / 6 February 2018 Addtech Press release

Tredje kvartalet (1 oktober - 31 december 2017)
 • Nettoomsättningen ökade med 12 procent och uppgick till 2 030 MSEK (1 819).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 19 procent och uppgick till 190 MSEK (160) motsvarande en EBITA-marginal om 9,4 procent (8,8).
 • Rörelseresultatet ökade med 17 procent och uppgick till 155 MSEK (132) motsvarande en rörelsemarginal om 7,7 procent (7,3).
 • Resultat efter skatt ökade med 17 procent och uppgick till 115 MSEK (98) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,70 SEK (1,40). 
Perioden (1 april - 31 december 2017)
 • Nettoomsättningen ökade med 13 procent och uppgick till 5 901 MSEK (5 237).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 18 procent och uppgick till 617 MSEK (522) motsvarande en EBITA-marginal om 10,5 procent (10,0). I resultatet ingår jämförelsestörande poster om netto +12 MSEK och justerad EBITA uppgick till 605 MSEK (522) motsvarande en EBITA-marginal om 10,3 procent (10,0).
 • Rörelseresultatet ökade med 17 procent och uppgick till 517 MSEK (441) motsvarande en rörelsemarginal om 8,8 procent (8,4).
 • Resultat efter skatt ökade med 18 procent och uppgick till 393 MSEK (332) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,75 SEK (4,85).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53 (50) procent och avkastning på eget kapital uppgick till 29 procent (26).
 • Soliditeten uppgick till 36 procent (39).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 388 (391).
 • Elva förvärv, varav tre efter periodens slut, har genomförts sedan verksamhetsårets början med en total årsomsättning om cirka 700 MSEK.

VD-kommentar
Positivt affärsklimat och fortsatt god vinsttillväxt
Även det tredje kvartalet kännetecknades av ett positivt affärsklimat med ökad efterfrågan på de flesta av våra geografiska marknader och i de flesta kundsegment. Vår aktivitetsnivå var hög med god omsättningsökning, både organiskt och genom förvärv. Vi uppnådde en vinsttillväxt på 19% i kvartalet, vilket är i nivå med den ökning vi har haft tidigare under året. Rörelsemarginalen fortsatte också att öka mot föregående år.

Affärsområdet Components gjorde ett enastående kvartal både genom organisk tillväxt och genom flera nya förvärv. Inom affärsområdet Energy upplever vi att marknaderna är relativt stabila men kvartalet blev resultatmässigt svagare på grund av lägre försäljning och ökad konkurrens. Industrial Process och Power Solutions fortsätter att leverera god och stabil omsättnings- och vinsttillväxt.

Under kvartalet har Patrick Klerck utsetts till affärsområdeschef för Components. Patrik Klerck ingår sedan fem år i ledningsgruppen för Components och har gedigen erfarenhet från koncernen. Samtidigt har Anders Claeson, vice vd och tidigare affärsområdeschef för Components, utsetts till tillförordnad affärsområdeschef för Industrial Process när Johan Dyberg valt att gå vidare.

Marknadsutveckling
Ur ett geografiskt perspektiv hade vi den största ökningstakten i Finland och Danmark, medan affärsläget förbättrades från en redan hög nivå i Sverige. I Norge var efterfrågan totalt sett stabil och affärsläget utanför Norden var fortsatt bra. Avseende efterfrågan inom våra olika kundsegment så ökade vi försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag såsom specialfordon, maskintillverkare, elektronik, vindkraft och fartyg. Efterfrågan inom medicinteknik och olja & gas var stabil medan den sjönk från kunder inom telekomsegmentet.

Efterfrågan på eftermarknadsprodukter till tillverkningsindustrin hade en positiv utveckling medan investeringstakten inom processindustrin var stabil. Försäljningen av infrastrukturprodukter till stam- och regionnäten i Norden sjönk under kvartalet medan försäljningen av nischade produkter inom elkraftsdistribution var fortsatt stabil. Efterfrågan på elrelaterade produkter från bygg- och installationskunder hade en fortsatt positiv utveckling.

Förvärv
Att stärka våra marknadspositioner genom förvärv ger Addtech bättre möjligheter att skapa långsiktig lönsam tillväxt. Vår förvärvstakt är fortsatt hög och sedan räkenskapsårets början har vi genomfört elva förvärv, varav tre stycken tillträddes efter kvartalets slut. Tre förvärv har gjorts i Sverige, tre i Danmark, två i Finland och ett förvärv vardera i Norge, Storbritannien och Belgien. Förvärven bidrar sammantaget med en årsomsättning om cirka 700 MSEK. Vi har fortlöpande diskussioner om förvärv av både fristående teknikbolag med marknadsledande nischpositioner och mindre kompletteringsförvärv som kan stärka marknadspositionerna och lönsamheten i våra befintliga bolag. Vår starka balansräkning ger oss goda möjligheter att fortsätta förvärva attraktiva bolag.
Stockholm 6 februari 2018
Johan Sjö
VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 februari 2018 kl. 08.15 CET.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Christina Kassberg, ekonomidirektör, telefon +46 8 470 49 00
Kort om Addtech
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 200 anställda i ungefär 120 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 7,5 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/