Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Bokslutskommuniké 1 april 2017 - 31 mars 2018

08:15 / 15 May 2018 Addtech Press release

FJÄRDE KVARTALET (1 JANUARI - 31 MARS 2018)
 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent och uppgick till 2 121 MSEK (1 941).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 15 procent och uppgick till 221 MSEK (193) motsvarande en EBITA-marginal om 10,4 procent (10,0).
 • Rörelseresultatet ökade med 13 procent och uppgick till 184 MSEK (163) motsvarande en rörelsemarginal om 8,7 procent (8,4).
 • Resultat efter skatt ökade med 14 procent och uppgick till 133 MSEK (118) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,95 SEK (1,75).
 • Niklas Stenberg utsedd till ny VD och koncernchef i Addtech och tillträder i samband med årsstämman den 30 augusti 2018.
HELÅR (1 APRIL 2017 - 31 MARS 2018)
 • Nettoomsättningen ökade med 12 procent och uppgick till 8 022 MSEK (7 178).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 17 procent och uppgick till 838 MSEK (715) motsvarande en EBITA-marginal om 10,5 procent (10,0).
 • Rörelseresultatet ökade med 16 procent och uppgick till 701 MSEK (604) motsvarande en rörelsemarginal om 8,7 procent (8,4).
 • Resultat efter skatt ökade med 17 procent och uppgick till 526 MSEK (450) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 7,70 SEK (6,60).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53 procent (53) och avkastning på eget kapital uppgick till 28 procent (28).
 • Soliditeten uppgick till 39 procent (39).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 539 MSEK (551) och kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie uppgick till 8,05 SEK (8,25).
 • Under året har vi genomfört elva förvärv med en total årsomsättning om cirka 700 MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 SEK (3,50) per aktie.

VD-KOMMENTAR

FJÄRDE KVARTALET - ETT BRA AVSLUT PÅ ÄNNU ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR

Likt tidigare kvartal under räkenskapsåret kännetecknades det fjärde kvartalet av ett positivt affärsklimat med god efterfrågan på de flesta av våra geografiska marknader och i de flesta kundsegment. Omsättningen steg med 9 procent, främst drivet av våra förvärv, och vi uppnådde en vinsttillväxt på 15 procent vilket medförde att rörelsemarginalen fortsatte att stiga mot föregående år. De förvärv vi genomfört har sammantaget bidragit enligt förväntan.

Affärsområdet Components levererade återigen ett bra kvartal, både genom organisk tillväxt och genom flera förvärv. Affärsområdet Energy uppvisade en svagare tillväxt, vid jämförelse med ett mycket starkt kvartal föregående år, men bibehöll en hög rörelsemarginal. Industrial Process agerar på en generellt sett positiv marknad och levererade bra vinsttillväxt. Power Solutions levererar sammantaget stabilt med hänsyn till den avyttring som genomfördes tidigare under räkenskapsåret.

HELÅRET ÖVERTRÄFFAR VÅRA FINANSIELLA MÅL

För Addtech var 2017/2018 ett starkt år präglat av hög aktivitet, ett positivt affärsklimat och en stabil till ökad efterfrågan inom de flesta av våra marknader. Vi kan stolt konstatera att vi återigen överträffade våra finansiella mål. Omsättningen översteg 8 miljarder, med en tillväxt på 12 procent varav 5 procent organiskt. Vår vinsttillväxt, mätt i EBITA, ökade med 17 procent och vårt medvetna arbete med kontinuerlig utveckling under kostnadskontroll har ökat rörelsemarginalen. Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53 procent.

MARKNADSUTVECKLING

Ur ett geografiskt perspektiv hade vi den största ökningstakten i Danmark följt av Sverige, Finland och Norge. Vår affärsvolym utanför Norden ökade väsentligt under året både genom en god organisk tillväxt och genom förvärv.

Avseende efterfrågan inom våra olika kundsegment så ökade vi försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag såsom specialfordon, maskintillverkare, elektronik, vindkraft och fartyg. Efterfrågan från kunder inom medicinteknik och olja & gas var stabil medan den sjönk från kunder inom telekomsegmentet. Efterfrågan på eftermarknadsprodukter till tillverkningsindustrin fortsatte att öka medan investeringstakten inom skog- och processindustrin var relativt stabil totalt sett. Försäljningen av infrastrukturprodukter till elnätskunder i Norden var sammantaget stabil. Efterfrågan på elrelaterade produkter från bygg- och installationskunder hade en fortsatt positiv utveckling.

FÖRVÄRV

En alltjämt viktig del av vår strategi är förvärv som dels ger oss goda möjligheter att uppnå marknadsledande positioner i olika nischer och dels bidrar till vår ambition att skapa långsiktig lönsam tillväxt. Vår förvärvstakt var fortsatt hög och vi summerar affärsåret med elva genomförda förvärv som sammantaget bidrar med en årsomsättning om cirka 700 MSEK. Efter räkenskapsårets slut har vi förvärvat fyra bolag med en sammantagen årsomsättning om cirka 230 MSEK. Vår affärsmodell fortsätter attrahera ägare och entreprenörer som vill behålla sitt decentraliserade ansvar men samtidigt få stöd att utvecklas genom en aktiv och långsiktig ägare.

Johan Sjö,
VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018 kl. 08.15 CET.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Christina Kassberg, ekonomidirektör, telefon +46 8 470 49 00

Kort om Addtech
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2300 anställda i ungefär 120 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 8 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/