Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport Q3 1 april - 31 december 2018

08:15 / 7 February 2019 Addtech Press release

Tredje kvartalet (1 oktober - 31 december 2018)
 • Nettoomsättningen ökade med 26 procent och uppgick till 2 551 MSEK (2 030).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 29 procent och uppgick till 246 MSEK (190) motsvarande en EBITA-marginal om 9,7 procent (9,4).
 • Rörelseresultatet ökade med 31 procent och uppgick till 203 MSEK (155) motsvarande en rörelsemarginal om 7,9 procent (7,7).
 • Resultat efter skatt ökade med 36 procent och uppgick till 156 MSEK (115) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,25 SEK (1,70).
Perioden (1 april - 31 december 2018)
 • Nettoomsättningen ökade med 23 procent och uppgick till 7 284 MSEK (5 901).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 26 procent och uppgick till 776 MSEK (617 inklusive jämförelsestörande poster +12 MSEK) motsvarande en EBITA-marginal om 10,7 procent (10,5).
 • Rörelseresultatet ökade med 26 procent och uppgick till 650 MSEK (517) motsvarande en rörelsemarginal om 8,9 procent (8,8).
 • Resultat efter skatt ökade med 25 procent och uppgick till 492 MSEK (393) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 7,20 SEK (5,75).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53 (53) procent och avkastning på eget kapital uppgick till 29 procent (29).
 • Soliditeten uppgick till 35 procent (36).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 320 (388).
 • Sedan verksamhetsårets början har 14 förvärv genomförts, varav två efter periodens slut, med en total årsomsättning om cirka 960 MSEK.

VD-kommentar

Tredje kvartalet - stark vinsttillväxt och fortsatt god efterfrågan
Det tredje kvartalet kännetecknades av en fortsatt hög aktivitet i marknaden och koncernen hade en organisk försäljningsökning om 9 procent vilket jag är mycket stolt över. EBITA ökade med starka 29 procent i kvartalet, vilket är bättre än den ökning vi haft tidigare under året, och samtliga affärsområden bidrog till ökningen. EBITA-marginalen steg till 9,7 procent, där både förvärv och ökad omsättning har bidragit till förbättrad EBITA-marginal.

Marknadsutveckling
Efterfrågan på våra produkter och lösningar var fortsatt mycket god i de flesta av våra marknader och vi har inte sett några tydliga tecken på en eventuell konjunkturavmattning i våra verksamheter. Ur ett geografiskt perspektiv hade vi den största ökningstakten i Norge medan affärsläget förbättrades från en redan hög nivå i Finland. Även i Danmark och Sverige var efterfrågan totalt sett positiv liksom affärsläget utanför Norden. Våra enheter i Storbritannien känner av en viss osäkerhet på grund av Brexit.

Avseende efterfrågan inom våra olika kundsegment så ökade vi försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag såsom specialfordon, maskintillverkare, elektronik, vindkraft och medicinteknik. Efterfrågan var stabil inom telekomsegmentet medan den ökade något inom olja & gas.

Utvecklingen inom det marina segmentet var fortsatt mycket positiv. Efterfrågan på eftermarknadsprodukter till skog- och processindustrin hade en god utveckling liksom försäljningen till tillverkningsindustrin. Försäljningen av infrastrukturprodukter till elnätskunder i Norden ökade medan efterfrågan av nischade produkter inom elkraftsdistribution samt elrelaterade produkter från bygg- och installationskunder var fortsatt stabil.

Förvärv
Vi utvärderar löpande både förvärv av fristående lönsamma teknikbolag med marknadsledande nischpositioner och kompletteringsförvärv genom våra befintliga bolag för att stärka marknadspositioner och lönsamheten inom attraktiva segment. Sedan verksamhetsårets början har vi genomfört fjorton förvärv, varav två tillträddes efter kvartalets slut. Av dessa var elva fristående bolag och tre var kompletteringsförvärv, varav tolv i Norden, ett i Storbritannien och ett i Nederländerna. Förvärven bidrar sammantaget med en årsomsättning om cirka 960 MSEK och tillför koncernen 276 medarbetare.

Många privatägda bolag ser Addtech som en attraktiv köpare då de får behålla sitt decentraliserade ansvar och samtidigt får stöd att utvecklas genom en aktiv och långsiktig ägare. Addtechs förvärvsprocess är väl integrerad i verksamheten och vi har finansiell kapacitet att fortsätta hålla en normal förvärvstakt framgent. Vi ser fortsatt goda möjligheter till förvärv såväl i Norden som i Nordeuropa.

Stockholm 7 februari 2019

Niklas Stenberg
VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 kl. 08.15 CET.

För ytterligare information kontakta:
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, telefon +46 702 679 499
Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 705 979 473

Kort om Addtech
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2600 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/