Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech återköp av egna aktier

15:20 / 16 September 2019 Addtech Press release

Addtech har den 16 september 2019 återköpt 150 000 B-aktier till en genomsnittskurs om 282,00 kr.

Addtechs totala innehav av egna aktier efter återköp uppgår till 1 143 418 aktier av serie B.

Per den 16 september 2019 uppgår det totala antalet aktier i Addtech AB till 68 198 496 och antalet utestående aktier uppgår till 67 055 078.

Stockholm den 16 september 2019

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Malin Enarson, CFO, +46 705 97 94 73

Denna information är sådan som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU: marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2019 kl. 15.20 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/