Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech: Delårsrapport 1 april - 31 december 2019

08:15 / 5 February 2020 Addtech Press release

Tredje kvartalet (1 oktober - 31 december 2019)
 • Nettoomsättningen ökade med 12 procent och uppgick till 2 846 MSEK (2 551).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) minskade med 4 procent och uppgick till 236 MSEK (246) motsvarande en EBITA-marginal om 8,3 procent (9,7).
 • Rörelseresultatet minskade med 7 procent och uppgick till 188 MSEK (203) motsvarande en rörelsemarginal om 6,6 procent (7,9).
 • Resultat efter skatt minskade med 9 procent och uppgick till 142 MSEK (156) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,05 SEK (2,25).
 • Den cyberattack som drabbade koncernen i oktober 2019 beräknas ha påverkat nettoomsättningen med cirka 130 MSEK och EBITA med cirka 90 MSEK under tredje kvartalet.
Perioden (1 april - 31 december 2019)
 • Nettoomsättningen ökade med 19 procent och uppgick till 8 697 MSEK (7 284).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 23 procent och uppgick till 957 MSEK (776) motsvarande en EBITA-marginal om 11,0 procent (10,7).
 • Rörelseresultatet ökade med 24 procent och uppgick till 809 MSEK (650) motsvarande en rörelsemarginal om 9,3 procent (8,9).
 • Resultat efter skatt ökade med 23 procent och uppgick till 608 MSEK (492) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 8,95 SEK (7,20).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 54 procent (53).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 31 procent (29) och soliditeten uppgick till 34 procent (35).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 667 MSEK (320), varav tillämpningen av IFRS 16 har medfört en ökning med 112 MSEK. För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 11,30 SEK (7,05).
 • Sedan verksamhetsårets början har nio förvärv genomförts, varav ett efter periodens slut, med en total årsomsättning om cirka 600 MSEK.

VD-kommentar

Tredje kvartalet - god utveckling trots omfattande cyberattack
Det tredje kvartalet präglades av den cyberattack som den 30 oktober drabbade 80 av Addtechs 130 bolag. Trots att attacken haft en väsentlig påverkan på de drabbade bolagens effektivitet så ökade vi försäljningen i kvartalet med 12 procent, varav 5 procent organiskt. Som tidigare meddelats har attacken påverkat EBITA negativt med uppskattningsvis 90 miljoner SEK i kvartalet, bestående av engångskostnader samt intäktsbortfall. Rensat för denna effekt var vår underliggande resultattillväxt fortsatt mycket god under kvartalet. Vi får vara mycket nöjda med att det endast blev en marginell minskning på EBITA jämfört med tredje kvartalet föregående år.

Cyberattacken drabbade bolagen i olika stor utsträckning, men samtliga kunde ändå bedriva sina verksamheter i hög grad med hjälp av olika alternativa metoder. Våra medarbetare demonstrerade verkligen den styrka som finns i Addtechs decentraliserade modell. Jag blir både enormt stolt och tacksam över den kreativitet och laganda bolagen visat upp för att kunna fortsätta leverera till våra kunder trots att vi drabbades av en kriminell attack av denna omfattning. All vänlighet och förståelse som vi mött från kunderna har också gett oss extra motivation i arbetet. Stort tack! Vår övertygelse är att vi kan vända erfarenheterna till vår fördel, och att attacken på sikt blir en parentes i vår historia.

Efterfrågan på Addtechs produkter och lösningar var fortsatt god. Precis som föregående kvartal så varierar bilden beroende på geografi och kundsegment. Inom segmenten verkstadsindustri och specialfordon var efterfrågan alltjämt utplanande på en hög nivå. Vi hade en stabil efterfrågan på elrelaterade produkter från bygg- och installationskunder medan försäljningen till telekommarknaden var sammantaget svagare än väntat. Marknadssegment med fortsatt god utveckling var bland annat insatskomponenter och lösningar inom energi, såsom vindkraft, olja och gas, infrastrukturinvesteringar samt elektronik där försäljningen ökade.

Försäljningen av våra produkter och tjänster till miljöförbättrande lösningar har fortsatt varit mycket stark. Vi upplevde en fortsatt avvaktande hållning från våra kunder vad gäller efterfrågan på nya projekt inom skrubberlösningar och hänförlig orderstock har därmed minskat under kvartalet. Utifrån vår kunddialog så är dock vår bedömning att efterfrågan tar fart igen framöver.

Ur ett geografiskt perspektiv hade Finland och Norge det bästa marknadsläget medan vår försäljning i Sverige och Danmark var stabil. Våra verksamheter utanför Norden hade sammantaget ett något dämpat marknadsläge.

Förvärv
Sedan verksamhetsårets början har vi genomfört nio förvärv på sex olika geografiska marknader. Vi utvärderar löpande ett stort antal förvärvsmöjligheter, både fristående bolag och kompletterande förvärv till befintliga bolag. Många privatägda bolag ser Addtech som en attraktiv köpare då de får behålla sitt decentraliserade ansvar och samtidigt får stöd att utvecklas genom en aktiv och långsiktig ägare. Vi ser fortsatt goda möjligheter att bibehålla en hög förvärvstakt framgent.

Utblick
Under det gångna kvartalet har vi fortsatt vårt arbete med att stärka kopplingen mellan vårt hållbarhetsarbete och FNs globala hållbarhetsmål. Vi har under året kartlagt all vår affärsverksamhet mot de globala målen och kan konstatera att vi redan har positionerat oss väldigt bra i många nischer som drivs av just hållbarhetsutvecklingen. Sådana positioner borgar för att vi både kan fortsätta vår lönsamma tillväxt och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi ser stora möjligheter att framöver positionera oss ännu mer inom hållbara nischer. Inom ramen för hållbarhet ryms också säkerhetsfrågor - till exempel frågan om cyberkriminalitet. Under kvartalet som gick fick vi verkligen uppleva hur sårbart det digitala näringslivet har blivit, och hur svårt det är att skydda sig mot angrepp. Vår övertygelse är att en viktig del i att stoppa denna typ av brott är ökad öppenhet och fler samarbeten, både inom näringslivet och med relevanta myndigheter. Framöver kommer vi därför att i olika forum dela med oss till andra av våra erfarenheter.

Kvartalet som gick har inneburit både utmaningar och möjligheter. Med den starka entreprenöriella kultur vi har tillsammans med goda tillväxtmöjligheter i flertalet intressanta utvecklingsområden ser jag mycket positivt på framtiden. Vår breda exponering både vad gäller geografi och nischmarknader gör mig övertygad om att vi kommer fortsätta utvecklas stabilt även framöver, trots ett avvaktande konjunkturläge.

Stockholm, 5 februari 2020

Niklas Stenberg
VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 februari kl. 08.15 CET.

En telefonkonferens på engelska kommer att hållas den 5 februari klockan 14.00 CET.
Telefon +46 8 566 42 651 PIN: 78463739#.
Webbsändning:https://event.on24.com/wcc/r/2178278/76792D4178349EA95A275B185BA18664

Internationella telefonnummer finns tillgängliga här: http://events.arkadin.com/ev/docs/NE_W2_TF_Events_International_Access_List.pdf

För ytterligare information kontakta:
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 705 979 473

Kort om Addtech
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/