Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech: Uppdatering med anledning av Corona-pandemin

08:45 / 7 April 2020 Addtech Press release

Påverkan på Addtechbolagen med anledning av covid-19-pandemin har än så länge varit begränsad. Efterfrågan under det fjärde kvartalet har varit fortsatt god på många marknader och geografier. Addtech har en stark balansräkning och god finansiell stabilitet.

Pandemin påverkar hela världsmarknaden och kommer även att påverka Addtechs kommande verksamhetsår. Utmaningar finns inom försörjningskedjan och osäkerheter föreligger runt några av våra kunders möjligheter att hålla sina verksamheter igång med full kapacitet. I vilken utsträckning Addtechbolagen kommer att påverkas går i dagsläget inte att säga men vi vidtar åtgärder för en förmodad minskad försäljning under kommande kvartal.

För att kunna agera snabbt vid en inbromsning har samtliga koncernens bolag förberett handlingsplaner och kostnadsbesparingsprogram redo att exekveras för att skydda resultat, likviditet och kassaflöde. Addtechkoncernens bolag har redan vidtagit ett antal åtgärder såsom permitteringar och korttidsarbete i enlighet med de stödåtgärder som har införts i många länder. VD och koncernledning har också beslutat om tillfälligt löneavstående av sin fasta lön med 15% från och med 1 april 2020 och samtliga affärsenhetschefer har frivilligt åtagit sig ett motsvarande löneavstående med 10%.

"Självklart är vi tagna av kraften i pandemin, framför allt på ett mänskligt plan. Vi vidtar relevanta hälsomässiga försiktighetsåtgärder och försöker hålla oss ständigt uppdaterade kring hur våra medarbetare mår under dessa omständigheter. Vår personal är vår mest värdefulla tillgång och dessa medarbetare har genom Addtechs decentraliserade organisation många gånger bevisat att de är duktiga på att ställa om snabbt i krislägen", säger Niklas Stenberg, VD för Addtech. "Vi fortsätter att bevaka utvecklingen noga och anpassar, samt sätter in, våra åtgärdsprogram och handlingsplaner efter hand som situationen ändras", fortsätter Niklas Stenberg.

Stockholm den 7 april, 2020

Addtech AB (publ)+46

För ytterligare information, vänligen kontakta                                                                                                                     
Niklas Stenberg, VD, +46 8 470 49 00
Malin Enarson, CFO, +46 705 979 473
 

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 7 april 2020, kl 08.00. (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/