Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech: Bokslutskommuniké 1 april 2019 - 31 mars 2020

08:15 / 13 May 2020 Addtech Press release

Fjärde kvartalet (1 januari - 31 mars 2020)
 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent och uppgick till 3 038 MSEK (2 864).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 32 procent och uppgick till 407 MSEK (309) motsvarande en EBITA-marginal om 13,4 procent (10,8).
 • Rörelseresultatet ökade med 35 procent och uppgick till 352 MSEK (260) motsvarande en rörelsemarginal om 11,6 procent (9,1).
 • Resultat efter skatt ökade med 47 procent och uppgick till 265 MSEK (180) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,90 SEK (2,65).
 • Den cyberattack som drabbade koncernen i oktober 2019 beräknas inte ha påverkat nettoomsättningen, men har påverkat EBITA med direkta kostnader om cirka 10 MSEK under fjärde kvartalet. Dessa direkta kostnader redovisas som koncernposter.
 • Utbrottet av covid-19-pandemin hade begränsad effekt på utfallet under kvartalet.
Helår (1 april 2019 - 31 mars 2020)
 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent och uppgick till 11 735 MSEK (10 148).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 26 procent och uppgick till 1 364 MSEK (1 085) motsvarande en EBITA-marginal om 11,6 procent (10,7). 
 • Rörelseresultatet ökade med 28 procent och uppgick till 1 161 MSEK (910) motsvarande en rörelsemarginal om 9,9 procent (9,0).
 • Resultat efter skatt ökade med 30 procent och uppgick till 873 MSEK (672) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 12,85 SEK (9,85).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 56 procent (53).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 32 procent (29) och soliditeten uppgick till 36 procent (36).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 117 MSEK (524), varav tillämpningen av IFRS 16 har medfört en ökning med 154 MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie uppgick till 16,65 (7,80).
 • Den cyberattack som drabbade koncernen i oktober 2019 beräknas ha påverkat nettoomsättningen med cirka 130 MSEK och EBITA med cirka 100 MSEK under verksamhetsåret.
 • Under året har vi genomfört tolv förvärv samt tillträtt ytterligare tre efter räkenskapsårets utgång. Totalt medför detta en total årsomsättning om cirka 1 200 MSEK.
 • Styrelsen har beslutat att tills vidare skjuta upp beslutet om förslag till utdelning. 

"Det blev ett mycket framgångsrikt år. Trots en avvaktande marknadssituation, en omfattande cyberattack under tredje kvartalet och en avslutning som på många sätt präglades av pandemiutbrottet så levererade vi en stark, lönsam tillväxt genom god organisk tillväxt och förvärv av flera nya bolag i olika tekniska nischer", sammanfattar Niklas Stenberg, CEO.
För hela VD-kommentaren, vänligen se Bokslutskommunikén.
Stockholm, 13 maj 2020
Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020 kl. 08.15 CET.

En telefonkonferens och webbsändning på engelska arrangeras den 13 maj klockan 14.00 CET.
Telefon: +46 8 566 42 651. PIN: 26506690#
Webbsändning:https://event.on24.com/wcc/r/2241104/E9ACB14F5573F2441DE4AE4DAA7FD7EF
Internationella telefonnummer finns tillgängliga här: 
https://events-ftp.arkadin.com/ev/docs/NE_W2_TF_Events_International_Access_List.pdf

För ytterligare information kontakta:
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00
Malin Enarson, Ekonomidirektör, +46 8 705 979 473

Kort om Addtech           
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2900 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/