Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Ändring av antalet aktier och röster i Addtech AB

14:00 / 31 August 2020 Addtech Press release

Enligt Addtech AB:s, org. nr 556302-9726, ("Addtech") bolagsordning har ägare av A-aktie rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Under augusti 2020 har på aktieägares begäran 8 064 A-aktier omvandlats till 8 064 B-aktier.

Efter omvandlingen uppgår det totala antalet aktier och röster i Addtech per den 31 augusti 2020 till 68 198 496 aktier respektive 97 191 420 röster. 3 221 436 av dessa aktier är A-aktier, representerande 32 214 360 röster, och 64 977 060 är B-aktier, representerande 64 977 060 röster. Addtechs aktiekapital samt aktiens kvotvärde är oförändrat.

Stockholm den 31 augusti 2020

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 702 67 94 99
Malin Enarson, CFO, +46 705 97 94 73
 

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka  11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Addtech AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 31 augusti 2020 kl.14.00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/