Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech: Aktierelaterat incitamentsprogram

09:00 / 25 September 2020 Addtech Press release

Det av årsstämman 2020 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar ca 25 ledningspersoner och maximalt 250 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats.

Köpoptionerna överlåts till ett pris av 43,40 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärde enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black & Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 538,10 SEK motsvarande 120% av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 31 augusti - 11 september 2020. Varje köpoption berättigar till förvärv av en aktie av serie B under perioden från och med den 4 september 2023 till och med den 5 juni 2024.

Stockholm den 25 september 2020
Addtech AB (publ)
För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, CEO, +46 8 470 49 00
Malin Enarson, CFO, +46 705 979 473

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken.  Koncernen omsätter cirka  11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2020, kl.09.00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/