Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech: Delårsrapport 1 april - 30 juni 2021

08:15 / 16 July 2021 Addtech Press release

Första kvartalet
  • Nettoomsättningen ökade med 17 procent och uppgick till 3 279 MSEK (2 805).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 31 procent och uppgick till 402 MSEK (306) motsvarande en EBITA-marginal om 12,3 procent (10,9).
  • Rörelseresultatet ökade med 37 procent och uppgick till 332 MSEK (243) motsvarande en rörelsemarginal om 10,1 procent (8,7).
  • Resultat efter skatt ökade med 36 procent och uppgick till 250 MSEK (184) och resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,90 SEK (0,65). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före/efter utspädning till 2,85 SEK (3,00).
  • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 56 procent (54).
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 24 procent (29) och soliditeten uppgick till 35 procent (34).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 208 MSEK (324). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 5,15 SEK (4,40).
  • Sedan verksamhetsårets början har åtta förvärv genomförts, varav fyra efter periodens slut, med en total årsomsättning om cirka 565 MSEK.

VD-kommentar

Marknaden var mycket stark under det första kvartalet och den organiska omsättningsökningen uppgick till 11 procent. Detta i kombination med en fortsatt hög förvärvstakt, god kostnadskontroll samt att våra bolag hanterat prisökningar från leverantörer på ett föredömligt sätt har givit en resultattillväxt på 31 procent med goda marginaler. Till följd av det starka marknadsläget har samtliga affärsområden haft en god utveckling under kvartalet, även med hänsyn taget till överlag lätta jämförelser. En mycket bra inledning på nya året, sammanfattar Niklas Stenberg, CEO.

Vår decentraliserade modell, där bolagens handlingskraft och närhet till kunder och leverantörer är helt avgörande, samt att vi har mycket goda positioner inom strukturellt drivna utvecklingsområden, gör att jag känner stor tillförsikt att Addtech kommer att fortsätta skapa lönsam tillväxt även under resterande del av verksamhetsåret. För hela VD-kommentaren, vänligen se Delårsrapporten.

Stockholm, 16 juli 2021

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 kl. 08.15 CET.

För ytterligare information kontakta:
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00
Malin Enarson, Ekonomidirektör, +46 705 979 473

Kort om Addtech
Addtech är en tekniklösningskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3000 anställda i ungefär 140 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/