Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

10:30 / 19 July 2021 Addtech Press release

Aktieägarna i Addtech AB (publ) ("Bolaget" eller "Addtech"), org. nr. 556302-9726, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 augusti 2021, kl. 14.00 på IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 13.30.

INFORMATION OM ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Bolaget följer myndigheternas råd och rekommendationer avseende rådande Corona-pandemi. Mot bakgrund av myndigheternas nuvarande föreskrifter vill Addtech uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman använda sig av möjligheten till poströstning eller att utöva sin rösträtt via fullmakt till en person som aktieägaren vet kommer att närvara på årsstämman. Se vidare information nedan. Addtech följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 augusti 2021,
  • dels anmäla sig till Bolaget under adress Addtech AB (publ), Box 5112, 102 43 Stockholm, per telefon +46 (0)8-470 49 00 eller via e-post info@addtech.comsenast fredagen den 20 augusti 2021. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se Bolagets integritetspolicy: https://www.addtech.se/legal-rights.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per onsdagen den 18 augusti 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast fredagen den 20 augusti 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

AKTIEÄGARES MÖJLIGHET ATT UTÖVA RÖSTRÄTT VIA OMBUD ELLER POSTRÖSTNING

Aktieägare som inte vill närvara personligen på stämman kan ge fullmakt åt ett ombud för att utöva sin rösträtt. Fullmakt kan ställas ut till stämmans ordförande eller annan person som aktieägaren vet kommer närvara på årsstämman. Om fullmakten ställs ut till ordföranden på stämman måste fullmakten kombineras med en röstinstruktion så att ordföranden på stämman vet hur denne ska rösta under de olika beslutspunkterna. Om fullmakten inte kombineras med en röstinstruktion kommer inte ordföranden kunna företräda aktieägaren på stämman. Fullmakt bör även i övriga fall kombineras med en röstinstruktion. Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska aktieägaren utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar. Företrädare för juridisk person ska vidare bifoga en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. En kopia av fullmakten, röstinstruktionen samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten i original ska i förekommande fall även uppvisas på stämman.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär och blank röstinstruktion vilka kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.addtech.se/bolagsstamma senast torsdagen den 5 augusti 2021.

Styrelsen i Addtech har beslutat att aktieägarna i Addtech vid årsstämman 2021 ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom post ska skicka in formuläret för poströstning till Addtech i enlighet med de instruktioner som anges i formuläret. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett poströstnings-formulär med blank röstinstruktion, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.addtech.se/bolagsstamma senast torsdagen den 5 augusti 2021.

Notera att möjligheten att låta ett ombud utöva aktieägares rösträtt på stämman eller att utöva sin rösträtt via post förutsätter att aktieägaren gjort anmälan samt finns upptagen i aktieboken i enlighet med vad som anges ovan i Anmälan om deltagande. Det är således inte tillräckligt att enbart skicka in en fullmakt eller ett poströstningsformulär.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Verkställande direktörens anförande.

9. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b. om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Redogörelse för valberedningens arbete.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
14. Val av revisor.
15. Framläggande av samt beslut om ersättningsrapport.
16. Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2021 års Aktierelaterade Incitamentsprogram").
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 5% av antalet B-aktier som betalningsmedel vid förvärv.
19. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2, OCH 11-14 I DAGORDNINGEN

Årsstämman 2020 fattade beslut om att de principer för utseende av valberedning som årsstämman 2020 tog ställning till ska gälla tillsvidare. I enlighet med dessa principer har styrelsens ordförande kontaktat de av Bolagets kända fem röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2020 och bett dessa att utse ledamöter att utgöra valberedning inför årsstämman 2021.

Valberedningen utgörs av Anders Börjesson (utsedd av Tisenhult Invest AB), Henrik Hedelius (utsedd av Tom Hedelius), Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur fonder), Mats Gustafsson (utsedd av Lannebo fonder) och Elisabet Jamal Bergström (utsedd av SEB Investment Management). Anders Börjesson är valberedningens ordförande. Valberedningen, vars medlemmar representerar 47,1 procent av rösterna i Bolaget, har anmält följande förslag:

2.      Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Johan Sjö föreslås som ordförande vid stämman.

11.    Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex.

12.    Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Arvodet fördelas enligt följande: 1 100 000 kronor till styrelsens ordförande, 450 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget samt 100 000 kronor till respektive ledamot i ersättningsutskottet. Totala arvodet uppgår till 3 100 000 kronor.

Styrelseledamot kan, efter särskild överenskommelse med Bolaget och i den mån gällande lagstiftning och rådande rättspraxis så tillåter, fakturera sitt arvode jämte sociala avgifter och mervärdesskatt från av styrelseledamot ägt bolag eller från egen enskild verksamhet, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Bolaget.

Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

13.    Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Omval av styrelseledamöterna Kenth Eriksson, Henrik Hedelius, Ulf Mattsson, Malin Nordesjö och Niklas Stenberg. Johan Sjö och Eva Elmstedt har avböjt omval.

Till ny styrelseledamot föreslås Annikki Schaeferdiek.

Till styrelsens ordförande föreslås Kenth Eriksson.

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.addtech.se.

14.    Val av revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman ska välja revisionsbolaget KPMG AB. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 9b, OCH 15-18

9b.    Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets vinstmedel disponeras så att 323 MSEK (269) delas ut till aktieägarna och att återstående del av Bolagets vinstmedel, 456 MSEK (168), balanseras i ny räkning.

Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 1,20 kronor (1,00) per aktie och att måndagen den 30 augusti 2021 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 2 september 2021 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

15.    Framläggande av samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar 2020 enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

16.    Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2021 års Aktierelaterade Incitamentsprogram")

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram, 2021 års Aktierelaterade Incitamentsprogram ("Programmet"). Programmet, som föreslås omfatta cirka 100 ledningspersoner i Addtechkoncernen, innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Addtech återköpta aktier av serie B i Bolaget och att deltagarna efter två år erhåller en viss subvention av erlagd premie för optionerna.

Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 1 000 000 av Bolagets återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar). Styrelsens förslag innebär slutligen att årsstämman godkänner att aktier av serie B som Bolaget förvärvat enligt tidigare bemyndiganden även får överlåtas i syfte att säkra leverans av aktier enligt det föreslagna Programmet. Bolaget innehar för närvarande totalt 3 451 272 aktier av serie B i Bolaget.

Förslaget har beretts av Bolagets ersättningsutskott i samråd med Bolagets styrelse. Beslutet att föreslå Programmet för årsstämman har fattats av styrelsen. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av Programmet. Årets program föreslås omfatta, förutom det tjugotal ledningspersoner plus koncernledningen som tidigare deltagit, ett antal av dotterbolagens verkställande direktörer.

Programmet har följande huvudsakliga villkor:

a. Antalet köpoptioner att utgivas ska vara högst 1 000 000, motsvarande cirka 0,4 procent av totala antalet aktier och cirka 0,3 procent av totala antalet röster i Bolaget (av Bolaget innehavda aktier av serie B medräknade). Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i Bolaget under perioden från och med den 9 september 2024 till och med den 11 juni 2025. Förvärv av aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen), (eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning).
b. Förvärvspriset för aktier ("Lösenkursen") vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 27 augusti 2021 till och med 9 september 2021.
c. Rätt att förvärva köpoptionerna ska tillkomma koncernledningen och ytterligare cirka 20 ledningspersoner i Addtechkoncernen samt ett antal av dotterbolagens verkställande direktörer. Personer som har direkt möjlighet att påverka koncernens resultat. Addtechs Koncernchef ska erbjudas högst 40 000 köpoptioner, övriga i koncernledningen ska erbjudas högst 25 000 köpoptioner per enskild person och övriga ledningspersoner ska erbjudas högst 12 500 köpoptioner.
d. Om tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner ska sådana ej förvärvade köpoptioner fördelas pro rata mellan tilldelningsberättigade som skriftligen anmält intresse av att förvärva ytterligare köpoptioner. Tilldelningsberättigad person kan på detta sätt inte komma att förvärva mer än ytterligare 30 procent av det ursprungligen erbjudna antalet köpoptioner.
e. Styrelsen ska slutligt fastställa fördelning enligt de principer som anges i punkt c) och d) ovan, samt hur många köpoptioner som anställda inom respektive kategori ska erbjudas att förvärva.
f. Anmälan om förvärv av köpoptionerna ska ske senast den 15 september 2021.
g. Premien för köpoptionerna ska motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black-Scholes-modellen. Mätperioden för beräkningen av optionspremien ska baseras på det volymvägda medeltalet av betalkursen för aktie av serie B i Bolaget på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 3 september 2021 till och med den 9 september 2021.
h. Utgivande av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser. Styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av Programmet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.
i. Köpoptionerna är fritt överlåtbara.
j. Antal aktier som köpoptionerna berättigar till förvärv av, samt Lösenkursen, kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Tidpunkten för överlåtelse av aktier kan komma att tidigareläggas till följd av fusion eller liknande åtgärder.
k. I syfte att uppmuntra till deltagande i Programmet kan en subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av subventionen sker i så fall under september 2023.
l. Bolaget har en rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar högst marknadsvärdet. Återköp av köpoptioner kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen), eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.
m. Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Programmet.

Kostnaderna för Programmet utgörs av den under september 2023 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka 20,2 MSEK efter bolagsskatt (räknat på marknadsförutsättningarna den 7 juli 2021). Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 19,1 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av köpoptionerna (räknat på marknadsförutsättningarna den 7 juli 2021), varför Programmet inte innebär någon väsentlig nettobelastning på Bolagets eget kapital.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv för genomförandet av Programmet är att ledningspersoner inom Addtechkoncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och Bolagets aktieägare. Avsikten med Programmet är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i Bolaget. Programmet förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Addtechkoncernen, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och ledningspersonernas intressen. De ledningspersoner som omfattas av programmet är den grupp som, i en i övrigt starkt decentraliserad organisation, har möjlighet att skapa positiva resultateffekter genom samarbeten mellan koncernens dotterbolag. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av Programmet har en positiv effekt på Addtechkoncernens fortsatta utveckling och att Programmet är till fördel för både aktieägarna och Bolaget.

Bolaget har tre långsiktiga incitamentsprogram sedan tidigare, 2018 års, 2019 års och 2020 års Aktierelaterade Incitamentsprogram.

I 2018 års program är 300 000 köpoptioner utestående vilka berättigar till förvärv av 1 200 000 aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 58,23 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med 6 september 2021 till och med 3 juni 2022.

I 2019 års program är 300 000 köpoptioner utestående vilka berättigar till förvärv av 1 200 000 aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 80,45 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med 5 september 2022 till och med den 2 juni 2023.

I 2020 års program är 250 000 köpoptioner utestående vilka berättigar till förvärv av 1 000 000 aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 134,53 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med 4 september 2023 till och med den 5 juni 2024.

Samtliga underliggande 3 400 000 aktier i serie B i Bolaget i utestående köpoptioner beräknas motsvara redan återköpta aktier av serie B i Bolaget.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 16 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

17.       Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B, att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med börsens regelverk till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv ska ske mot kontant betalning och får ske vid ett eller flera tillfällen.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av Bolaget innehavda egna aktier av serie B på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar.

Syftet med bemyndigandet är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtagande i de aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämman 2018, 2019 och 2020 samt det aktierelaterade incitamentsprogram som föreslås enligt punkt 16 ovan.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 17 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

18.       Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 5% av antalet B-aktier som betalningsmedel vid förvärv

I syfte att möjliggöra fler företagsförvärv föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i Bolaget ökas med mer än totalt 5 procent, baserat på Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier före utnyttjande av bemyndigandet. Kvittning skall endast kunna ske mot fordran med anledning av betalning för aktier i företag som Bolaget förvärvat. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor. 

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 18 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

AKTIER OCH RÖSTER

Bolaget har totalt utgivit 272 793 984 aktier, av vilka 12 885 744 är aktier av serie A och 259 908 240 är aktier av serie B, varav Bolaget innehar 3 451 272. Det totala antalet röster, efter avdrag av de aktier Bolaget innehar, är 385 314 408. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncern-redovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9b (inklusive styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen), 15 (inklusive förslag till ersättningsrapport), 16, 17 (inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen) och 18 i dagordningen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast torsdagen den 5 augusti 2021 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Dessa handlingar kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida från samma tidpunkt. Valberedningens förslag och motiverade yttranden samt uppgifter om samtliga föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängligt på Bolagets hemsida från dagen för utfärdande av kallelsen.

Stockholm i juli 2021

Styrelsen
Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, CEO, +46 8 470 49 00
Malin Enarson, CFO, +46 705 979 473

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3000 anställda i drygt 140 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addtech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 19 juli 2021 kl. 10.30 (CEST).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/