Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech: Aktierelaterat incitamentsprogram

12:15 / 24 September 2021 Addtech Press release

I det av årsstämman 2021 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattade ca 100 ledningspersoner och maximalt 1 000 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B tecknades totalt 768 070 optioner.

Köpoptionerna överlåts till ett pris av 21,90 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärde enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black & Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 214,40 SEK motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 27 augusti - 9 september 2021. Varje köpoption berättigar till förvärv av en aktie av serie B under perioden från och med den 9 september 2024 till och med den 11 juni 2025.

Stockholm den 24 september 2021

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, CEO, +46 8 470 49 00
Malin Enarson, CFO, +46 705 979 473

Addtech är en tekniklösningskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i drygt 140 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 september 2021, kl.12.15 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/