Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech vässar organisationen för framtida tillväxt

09:00 / 14 September 2021 Addtech Press release

Genom att anpassa verksamheten och ytterligare stärka nätverket mellan bolagen vässar Addtech organisationen för att på bästa sätt tillvarata framtida tillväxtmöjligheter. Den nya organisationen träder i kraft den 1 oktober 2021 och kommer att bestå av fem affärsområden med tydliga nischstrategier.

"Addtechs affärsidé har varit framgångsrik under många år. Styrkorna är vår unika kultur med tydligt fokus på entreprenörskap samt sättet vi klustrar våra bolag för att skapa nätverk för tillväxt. De senaste årens ökade fokus på hållbara tekniklösningar i kombination med hög förvärvstakt har gett oss en stark position med stora tillväxtmöjligheter både i Norden och internationellt. Med våra nya affärsområden får vi en tydligare gränsdragning mellan våra olika nischstrategier och kan på ett effektivare sätt fånga den framtida tillväxtpotentialen, såväl organiskt som via förvärv", säger Niklas Stenberg, VD och koncernchef.

Addtechs fem affärsområden från 1 oktober 2021

Automation
Bolagen inom Automation producerar och säljer delsystem och komponenter för industriell automation och infrastruktur. Strategin är att fånga potentialen från starka drivkrafter såsom Industri 4.0, smarta städer samt Industrial Internet of Things (IIOT). Målet är att fortsätta utveckla mervärdet genom att addera spetskompetens samt med ett tydligt hållbarhetsfokus växa internationellt.

Electrification
Bolagen inom Electrification producerar och säljer batterilösningar, energieffektiv kraftförsörjning och kraftöverföring samt komponenter och delsystem för elektriska drivlinelösningar. Strategin är att genom att vara marknadsledande i valda nischer skapa lönsam tillväxt från samhällets snabba teknikutveckling, inte minst när det gäller elektrifiering, datakommunikation och utbyggnaden av 5G. Fokus är på att stärka det digitala erbjudandet, svara upp mot kundernas ökade krav på hållbara produkter samt fortsätta med den internationella agendan.

Energy
Bolagen inom Energy producerar och säljer produkter för elöverföring, elinstallation samt säkerhetsprodukter främst inom trafik. Strategin är att genom bolagens starka positioner inom överföring av el, vindkraft och distributionsnät skapa lönsam tillväxt från den pågående omställningen av samhället mot CO2-neutralitet. Affärsområdet ska också satsa vidare på nischerna smarta hem samt public safety.

Industrial Solutions
Bolagen inom Industrial Solutions producerar och säljer lösningar och system mot primärt segmenten skog, specialfordon och avfall/återvinning. Strategin är att fånga potentialen inom hållbara tekniklösningar som minskar samhällets miljöpåverkan. Avfalls- och återvinningssystem, ergonomiska produkter till framförallt specialfordon samt den ökade användningen av trä är framtida tillväxtområden.

Process Technology
Bolagen inom Process Technology producerar och säljer lösningar för mätning, kontroll och effektivisering av industriella flöden. Strategin är att fånga potentialen från ökade krav på en hållbar omställning av industrin, inte minst vad det gäller utsläpp till både vatten och luft. Med starka positioner i valda marknadsnischer och med ett växande behov av tekniska lösningar som kontrollerar och analyserar olika processer inom industrin ser affärsområdet goda tillväxtmöjligheter.

"Oberoende av organisationsförändringen har Patrk Klerck valt att lämna sin roll som affärsområdeschef för Automation för nya utmaningar utanför Addtech. Jag vill tacka Patrik för mycket värdefulla insatser och bidrag under många år och önskar honom stort lycka till i framtiden", kommenterar Niklas Stenberg.

Från den 1 oktober kommer Addtechs koncernledning bestå av följande personer: Niklas Stenberg, VD, Malin Enarson, CFO, Martin Fassl, affärsområdeschef Automation, Per Lundblad, affärsområdeschef Electrification, Hans Andersén, affärsområdeschef Energy, Daniel Prelevic, affärsområdeschef, Industrial Solutions och Claus Nielsen, affärsområdeschef Process Technology.

"Det är väldigt glädjande att i samband med organisationsförändringen kunna presentera en ny medlem i koncernledningen. Daniel Prelevic har haft ett flertal roller inom Addtech de senaste 11 åren, nu senast som vice affärsområdeschef i Industrial Process. Daniel har en bred erfarenhet med tydligt fokus på tillväxt och har bidragit starkt till Addtechs positiva utveckling de senaste åren", säger Niklas Stenberg.   

Första delårsrapporten enligt nya strukturen blir för tredje kvartalet som publiceras den 8 februari 2022. Proformasiffror kommer att publiceras senast under januari 2022.

Stockholm den 14 september 2021

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00

Addtech är en tekniklösningskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i drygt 140 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

 Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september 2021 kl. 09.00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/