Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Alcadon

Alcadon

Kommuniké från årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 24 april 2019

12:57 / 24 April 2019 Alcadon Press release

Kommuniké från årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 24 april 2019

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde i årsredovisningen 2018 framlagda resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Utdelning och disposition av balanserade medel

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägare 8 429 623 kr motsvarande 0,50 kr per aktie.

I ny räkning överförs 107 431 918 kr. Avstämningsdag för utdelningen enligt styrelsens förslag fredagen den 26 april 2019. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 2 maj 2019.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Jonas Mårtensson, Stefan Charette, Pierre Fors samt nyvalde Marie Ygge. Årsstämman valde Jonas Mårtensson till styrelsens ordförande fram till årsskiftet 2019/2020 då Pierre Fors övertar rollen som styrelsens ordförande och Jonas Mårtensson blir styrelseledamot.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet skall utgå med 280.000kr till styrelsens ordförande och 140.000kr till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget

Revisor

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2020. Grant Thornton har meddelat att auktoriserad revisor och partner Daniel Forsgren kommer fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Principer för valberedning

Årsstämman beslutade om oförändrade principer för tillsättandet av valberedning, (för fullständiga principer se bolagets hemsida).

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga. Rörlig ersättning/bonus ska ha ett förutbestämt tak och baseras på fastställda resultatmål och andra nyckeltal. Rörlig del/bonus får maximalt uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen, (en fullständig redogörelse av beslutet finns på bolagets hemsida).

Bemyndigande till nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt vid var tid inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget. Bemyndigandet ska innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Bemyndigandet ska även möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om riktade nyemissioner. 

Stockholm onsdagen den 24 april 2019

Alcadon Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD 

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se 

www.alcadongroup.se 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 12.50.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolagen Alcadon AS i Oslo och CableCom AS i Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB's Certified adviser är Erik Penser Bank AB.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se    webb: www.alcadongroup.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/