Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Alcadon

Alcadon

Alcadon Group AB: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021

08:00 / 23 April 2021 Alcadon Press release

Fortsatt organisk vinsttillväxt och god utväxling från förvärv

FÖRSTA KVARTALET 2021
  • Nettoomsättningen ökar med 30,2 procent till 170,0 (130,6) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 33,3 procent.

  • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 71,9 procent till 16,2 (9,4) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -0,5 MSEK (-3,5). Rörelseresultatet påverkas negativt med förvärvskostnader om -1,4 MSEK.

  • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till 20,0 (2,7) MSEK.

  • Resultat per aktie ökar till 0,61 (0,38) SEK.

  • Soliditeten minskar till 46,3 procent från 46,9 procent i Q1 2020.

Kvartal 1 Helår
2021 2020 2020
Rörelsens intäkter, MSEK 170,0 130,6 467,6
Bruttomarginal, % 28,9 24,5 28,7
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 16,2 9,4 43,1
Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 9,5 7,2 9,2
Periodens resultat, MSEK 10,8 6,4 29,0
Resultat per aktie, SEK 0,61 0,38 1,72

Väsentliga händelser under kvartalet
  • Alcadon har genomfört en riktad apportemission om 981 780 aktier som en del i fullföljandet av förvärvet av danska 6X International ApS och dess tyska dotterbolag 6X International GmbH den 7 januari 2021. Bolagen konsolideras från och med den 7 januari 2021.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
  • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

 

Stockholm den 23 april 2021

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-23 08:00 CET.

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Vidare finns Alcadon representerat genom sitt danska dotterbolag 6X International i Danmark och Tyskland. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Finland. 

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se    webb: www.alcadongroup.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/