Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Alcadon

Alcadon

Alcadon Group AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

08:00 / 13 August 2021 Alcadon Press release

Refinansiering och flera betydande kundavtal skapar möjligheter

ANDRA KVARTALET 2021
 • Nettoomsättningen ökar med 35,3 procent till 177,4 (131,1) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 36,4 procent.

 • Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 2,3 procent till 17,2 (17,6) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -0,4 MSEK (2,5).

 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till 14,9 (24,3) MSEK.

 • Resultat per aktie minskar till 0,70 (0,73) SEK.

 • Soliditeten minskar under det andra kvartalet till 45,7 procent från 46,3 procent.

FÖRSTA HALVÅRET 2021
 • Nettoomsättningen ökar med 32,7 procent till 347,4 (261,7) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 34,9 procent.

 • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 23,6 procent till 33,4 (27,0) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -0,9 MSEK (-1,0). Rörelseresultatet påverkas negativt med förvärvskostnader om -1,5 MSEK.

 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till 34,9 (27,1) MSEK.

 • Resultat per aktie ökar till 1,31 (1,11) SEK.

 • Soliditeten minskar under första halvåret till 45,7 procent från 51,9 procent.

Kvartal 2 januari - juni Helår
2021 2020 2021 2020 2020
Rörelsens intäkter, MSEK 177,4 131,1 347,4 261,7 467,6
Bruttomarginal, % 28,7 30,0 28,8 27,2 28,7
Rörelseresultat efter 17,2 17,6 33,4 27,0 43,1
avskrivningar (EBIT),
MSEK
Rörelsemarginal efter 9,7 13,4 9,6 10,3 9,2
avskrivningar (EBIT), %
Periodens resultat, MSEK 12,5 12,3 23,3 18,7 29,0
Resultat per aktie, SEK 0,70 0,73 1,31 1,11 1,72
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
26 anställda har fulltecknat sig för teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram som beslutades av årsstämman i april.
Alcadon fördjupar samarbetet och ingår nytt samarbetsavtal med ett av Nordens ledande installationsföretag.
Alcadon ingår avtal om leverans av fiberoptiska tillbehör i samarbete med Commscope inom ett större specifikt projekt till Norlys i Danmark med uppskattat försäljningsvärde om cirka 50-60 MDKK under 2021 och början av 2022.
Alcadon har under kvartalet vunnit tre större upphandlingar för utbyggnad av stadsnät runt om i Sverige. Avtalen sträcker sig mellan 3-4 år med en förväntad intäkt på ca 10 MSEK årligen.

Alcadon ingår leverantörsavtal med Emtelle, en av Europas ledande tillverkare av blåsfiberkabel-, mikrodukt- och kabelskyddssystem, för leverans av fiberoptiskt materiel för FTTH-utrullning i Tyskland. Ramavtalet sträcker sig över 18 månader och har ett uppskattat försäljningsvärde på mellan 4 - 4,5 MEUR per år. Leveranser förväntas påbörjas under tredje kvartalet 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 • Alcadon ingår nytt exklusivt leverantörsavtal på 3+1 år med Norlys i Danmark med bedömd årlig försäljning om 30-35 MDKK.

Alcadon har nyligen säkrat sitt 10:e FTTH-projekt i Tyskland till ett värde av 1 MEUR.
Alcadon har i juli 2021 refinansierats med SEB som ny huvudbank för koncernen. Refinansieringen bedöms minska finansieringskostnaderna med ca 2,5-2,7 MSEK före skatt på årsbasis.

Alcadon tecknar avtal med Deutsche Glasfaser, en ledande tysk leverantör av FTTH, om leverans av produkter för utbyggnaden av FTTH i Tyskland till ett uppskattat värde om 20 MEUR per år. Avtalet sträcker sig över 3 + 1 år och leveranser förväntas påbörjas i december 2021.

Stockholm den 13 augusti 2021
 

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-13 08:00 CET.

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Vidare finns Alcadon representerat genom sitt danska dotterbolag Alcadon ApS (tidigare 6X International) i Danmark och Alcadon GmbH i Tyskland. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Finland. 

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se    webb: www.alcadongroup.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/