Fastighetsbolag med fokus på bostadsfastigheter och kommersiella lokaler

Amasten

Amasten förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i främst medelstora orter med hög direktavkastning, goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. De prioriterade orterna ligger även på pendlingsavstånd till högskole- och regionstäder, där Amastens orter bildar kluster runt de större städerna.Tillväxtorienterat fastighetsbolag bortom storstadsregionerna med fokus på bostäder

Amasten är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag med fokus på att förvärva, förvalta och förädla i huvudsak hyresbostadsfastigheter, men även till viss del lokaler, kontor och samhällsfastigheter, belägna i svenska mindre och medelstora orter. Portföljen har ett aktuellt marknadsvärde på över 3 miljarder SEK och består till cirka 65% av bostäder och 35% lokaler med en geografisk tyngdpunkt i Finspång, Karlskoga, Ronneby och Strängnäs. Utöver detta äger Amasten bland annat fastigheter i ett antal orter i Skåne, Blekinge och Västernorrland. Ambitionen är att utöka portföljen ytterligare under de kommande åren.

Bolaget har en förhållandevis bred geografisk investeringsmarknad att förhålla sig till vilket innebär att ytterligare regioner kan adderas. Amasten ämnar växa vidare med fokus på orter som bildar kluster runt större högskole- och regionstäder inom de existerande regionerna Syd, Mitt och Norr. Det innefattar dels att förtäta fastighetsbeståndet i vissa befintliga orter, dels överväga förvärv i nya orter inom regionerna. Det som i huvudsak driver bolagets investeringsfokus är kassaflödesdrivna investeringar på orter med goda tillväxtförutsättningar och en stabil hyresmarknad. Samtidigt ämnar Amasten även förvärva fastigheter med god utvecklings- och förädlingspotential som kan komma att avyttras när fastigheterna är fullt förädlade.

Ser investeringsmöjligheter på nischad marknad

En av bolagets ledstjärnor är att hitta förmånligt prissatta objekt i orter med begränsad konkurrens från nationella aktörer. Allt fler större bolag i fastighetsbranschen renodlar sina verksamheter mot storstadsregionerna och större regionorter. Även om den specifika risken är högre på enskilda mindre marknader är det bolagets ambition att balansera ut risken genom ett bredare bestånd och således kunna uppnå en hög direktavkastning i portföljen till en förhållandevis attraktiv riskprofil. Samtidigt kan risknivån beroende på läge och ort skilja sig, exempelvis kan vissa mindre orter i ett mikroperspektiv se samma typ av drivkrafter som större i form av lokala urbaniseringstrender med inflyttning mot kommunens centralort vilket understödjer efterfrågan på bostäder och lokaler.

Värdeskapande förvaltning

Genom att bland annat höja direktavkastningsnivån i den befintliga portföljen och hitta potentiella förvärv med samma möjlighet avser Amasten skapa värden genom sin förvaltning. Exempelvis kan detta göras genom att successivt ta sig an eftersatt underhåll och därigenom öka hyresintäkterna under förbättrat kostnadsläge. Amasten har allt eftersom bolaget utökat sin etablering fortsatt att utveckla och förfina arbetet med renoveringar. Prioriterade lägenheter i renoveringsarbetet är och kommer framöver främst att vara lägenheter som på grund av låg standard inte är uthyrningsbara. På varje större etableringsort har Amasten personal med omfattande erfarenhet som identifierar renoveringsbehov i samband med utflyttningsbesiktning. Bedöms lägenheten vara i behov av totalrenovering lämnas denna över till ansvarig projektledare för genomförande av bolagets standardiserade premiumkoncept. Det är även bolagets mål att i en del av dessa processer kunna realisera de potentiella värden som skapas genom ökade kassaflöden och sänkta avkastningskrav.

Låg exponering mot enskilda hyresgäster

Bolagets resultatutveckling påverkas framförallt av vakanser, hyresgästernas betalningsförmåga samt Amastens möjligheter att ta ut marknadsmässiga hyror. Hyresnivåer och vakanser påverkas till stor del av den allmänna konjunkturutvecklingen men även av den ekonomiska utvecklingen på de orter där bolaget äger fastigheter. Därtill kan stora enskilda hyresgäster ha tydlig effekt på intjäningen i de fall de avflyttar eller har betalningsproblem. Största hyresgäster i Amasten idag utgörs av Svenska Staten samt kommuner och Landsting. De enda hyresgäster som inte är statliga och som utgör över 1% av hyresvärdet är Willys, Coop och Esonpack, medförandes att exponeringen mot enskilda hyresgäster är liten.

Ungt bolag med erfaren ledning

Amasten börsnoterades 2013 via ett omvänt förvärv av teknikbolaget Morphic och bestod initialt av ett mindre antal fastigheter. Sedan dess har dock bolaget genom ett antal större transaktioner expanderat till nuvarande storlek med ambitionen att skapa en grund för att ta vara på affärsmöjligheterna i den sektoriella och geografiska fokusen. Bakom denna process finns en styrelse och ledning med mångårig kompetens från fastighetsbranschen. Bolagets målsättning är att före utgången av 2018 nå en portföljvolym om minst fyra miljarder SEK.

Bolagets finansiella målsättning är att nå en avkastning på eget kapital uppgående till 10-12% per år, arbeta med en belåningsgrad understigande 70% samt en räntetäckningsgrad överstigande 150%.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.