Amasten Holding AB (publ) publicerar delårsrapport

07:00 / 12 maj 2017 Amasten Pressmeddelande

Amasten Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-mars 2017, rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets hemsida www.amasten.se.

Kvartalet januari-mars 2017
 • Hyresintäkterna uppgick till 65,0 mkr (56,2).

 • Driftsöverskottet uppgick till 26,2 mkr (25,6).

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 2,3 mkr (8,1).

 • Periodens resultat ökade till 33,2 mkr (18,0).

 • Resultatet per stamaktie ökade till 0,20 (0,09).

 • Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 5,18 (4,07).

Väsentliga händelser under kvartalet
 • Avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd i Finspång med ett underliggande fastighetsvärde om 177,5 mkr ingicks.

 • Ytterligare ett förvärvsavtal ingicks avseende en portfölj med ett underliggande fastighetsvärde om

248 mkr i Ronneby.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Amasten tillträdde det ovan nämnda beståndet i Finspång i början av april.

 • I början av maj emitterades ytterligare obligationer om 100 mkr med en kupong om Stibor +6 procent. Obligationerna emitterades till en kurs om 101 procent vilket innebär en ränta på cirka Stibor +5,5 procent.

 • Amasten genomförde i början av maj både avyttringar och förvärv av fastigheter. Förvärven skedde i bolagsform och baserades på ett underliggande fastighetsvärde om 63,8 mkr. Även försäljningarna skedde i bolagsform och baserades på ett underliggande fastighetsvärde på 90,8 mkr. De avyttrande fastigheterna utgörs av tre fastigheter i Sollefteå och sex mindre fastigheter i Härnösand. Förvärven avser en centralt belägen större fastighet i Sundsvall med bostäder och lokaler, samt tre mindre kommersiella fastigheter i Karlskoga och Smålandsstenar.

Perioden i korthet, Jan Jan Nyckeltal i 31
mkr -mars -mars urval mars   
2017 2016  2017

● Hyresintäkter 65,0 56,2 ● Substansvärde/st 5,18 kr
amaktie, kr
● Driftsöverskott 26,2 25,6 ● Eget 4,61 kr
kapital/stamakti
e, kr
● Finansnetto -14,9 -8,2 ● Fastighetsvärde 2591 mkr
● Förvaltningsresultat 2,3 8,1 ● Belåningsgrad 63 %
● Värdeförändringar 43,8 15,6 ● Belåningsgrad 68 %
fastigheter fastigheter
● Periodens resultat 33,2 18,0 ● Soliditet 32 %
● Resultat per 0,20 0,09 ● Ekonomisk 92 %
stamaktie, kr uthyrningsgrad

Kommentarer avseende första kvartalet 2017

"Amastens första kvartal präglades av fortsatt starka värdeökningar till följd av det värdehöjande renoveringsarbetet och en stark transaktionsmarknad. Under perioden aviserades också förvärv av bostadsportföljer till ett värde av 425 mkr."

"Under första kvartalet renoverades 23 lägenheter, vilket är mer än dubbelt så många som under första kvartalet i fjol."

"Arbetet med att sälja av fastigheter på orter som inte långsiktigt passar portföljen fortskrider. Efter första kvartalets utgång har vi sålt vårt bestånd i Sollefteå, samt ett antal mindre fastigheter i Härnösand som inte passar förvaltningsstrategin. Istället har vi bland annat förvärvat vår första fastighet i Sundsvall, vilket är i linje med vår målsättning att öka närvaron i de större städer vi idag finns på pendlingsavstånd till."

Utdrag ur VD David Dahlgrens kommentar för första kvartalet 2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0)70-287 64 02, david.dahlgren@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07:00 den 12 maj 2017.
__________________________________________________________________________________ 

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon +46 8 528 00 399. www.fnca.se. 

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.