Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Kommentarer till internt arbetsmaterial

14:08 / 11 January 2012 Arise Press release

Ett email med intern information har av misstag kommit Placera.nu tillhanda som avser publicera en analys av bolaget inom kort med utgångspunkt i denna interna information.  Detta pressmeddelande offentliggörs som en försiktighetsåtgärd för att tillse att marknaden har samma information om bolaget. Informationen består av ett tidigt utkast till strategidokument. Dokumentet har inte diskuterats vare sig i bolagets ledningsgrupp eller i styrelsen och det finns inga som helst beslut i någon riktning. Dokumentet beskriver ett antal möjliga scenarier vad gäller bolagets fortsatta expansion liksom möjliga källor till kapitalanskaffning för denna expansion. Tankarna kring expansionen är i linje med vad som tidigare kommunicerats d.v.s. att bolaget skall nå en produktionskapacitet om 700 MW under 2014/2015. Utöver detta finns också ett resonemang kring marknader utöver den svenska vilka kan vara intressant att närma sig. Exempel på sådana är Norge, i och med den gemensamma certifikatmarknaden med Sverige, samt möjligen också Skottland. Återigen upprepar vi att det överhuvudtaget inte finns några beslut i någon riktning vad gäller dessa marknader. Dokumentet innehåller vidare information om prissäkringar under innevarande år vad gäller el och elcertifikat samt prognoser vad gäller elproduktion. Elproduktionen baseras på installerad kapacitet samt ett normalt vindår och bedöms uppgå till ca 340 GWh per år. Av dessa har elförsäljningen säkrats till 41 % (140 GWh) till ett snittpris om 455 SEK/MWh. Dessutom har elcertifikatförsäljningen säkrats till 44 % (151 GWh) till ett snittpris om 326 SEK/MWh. Andel prissäkring samt snittpris är ny information till marknaden. Resultatet helår 2012 bedöms i scenariobeskrivningen till 70 MSEK före skatt men bygger då på en rad antaganden bl.a. prisutvecklingen på el- och elcertifikat samt intäkter via ännu icke beslutade avyttringar av enstaka vindkraftverk eller grupper av verk. Slutligen diskuteras i dokumentet ett antal större projekt genom vilka fortsatt expansion kan ske i Norden jämte den egna projektportföljen. Inga avtal, överenskommelser eller beslut finns rörande dessa projekt utan de utgör endast intressanta möjligheter för bolaget. Målet att byggstarta ca 160 MW per år under kommande 5 års period diskuteras vilket är i linje med tidigare kommunicerat och följer det övergripande målet att nå 700 MW år 2014/2015. Baserat på denna scenarioanalys diskuteras en kraftig resultatförbättring under kommande år vilket är i linje med tidigare kommunicerad expansionsplan. Det skall dock poängteras att expansionsplanen och resultatförbättringen förutsätter ytterligare kapitalanskaffning vilket likaledes kommunicerats. Bolaget beklagar det inträffade. Med ovanstående information är vår bedömning att jämvikten vad gäller information till marknaden är återställd. Halmstad den 11 januari 2012 ARISE WINDPOWER AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 januari kl. 14.00. Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/kommentarer-till-internt-arbetsmaterial,c9206174

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2058291&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF