Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2015

08:00 / 6 November 2015 Arise Press release

Tredje kvartalet (1 juli - 30 september 2015)
 • Beslut har fattats om att skriva ner bolagets tillgångar relaterade till Egen- och Samägd vindkraftdrift samt Vindkraftutveckling med -190 mkr. Den koncernmässiga resultateffekten av dessa nedskrivningar uppgår till -159 mkr varav -7 mkr inom rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA). Därtill reserveras -4 mkr för kundfordringar och -12 mkr för en eventuell höjning av fastighetsskatt för vindkraft. Resultatpåverkande poster av engångskaraktär uppgår därmed till -174 mkr under kvartalet.
 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 198 (49) mkr[1].
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 52 (28) mkr före och 29 (28) mkr efter poster av engångskaraktär.
 • Resultat före skatt uppgick till 3 (-32) mkr före och -171 (-33) mkr efter poster av engångskaraktär.
 • Resultat efter skatt uppgick till -160 (-29) mkr, motsvarande -4,79 (-0,86) kr per aktie efter poster av engångskaraktär.
 • Produktionen uppgick till 141 (117) GWh, fördelat Egen vindkraftdrift 89 (79) GWh och Samägd vindkraftdrift 51 (38) GWh.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 454 (608) SEK/MWh, varav el 287 (378) SEK/MWh och elcertifikat 166 (231) SEK/MWh.
 • Två vindkraftparker om totalt drygt 40 MW har avyttrats under kvartalet varav en driftsatt park om 7,2 MW till AllianzGI och en byggklar park om 33 MW till Allianz Capital Partners.
Första nio månaderna (1 januari - 30 september 2015)
 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 336 (174) mkr[1].
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 169 (112) mkr före och 144 (112) mkr efter poster av engångskaraktär.
 • Resultat före skatt uppgick till 16 (-49) mkr före och -161 (-50) mkr efter poster av engångskaraktär.
 • Resultat efter skatt uppgick till -152 (-45) mkr, motsvarande -4,57 (-1,35) kr per aktie efter poster av engångskaraktär.
 • Produktionen uppgick till 546 (441) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 318 (276) GWh och Samägd vindkraftdrift 229 (165) GWh.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 500 (621) SEK/MWh, varav el 340 (399) SEK/MWh och elcertifikat 160 (222) SEK/MWh.

Halmstad den 6 november 2015
ARISE AB (publ)
    

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680
Linus Hägg, CFO Arise AB, + 46 702 448 916
      

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2015 kl. 08.00.
      

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se,www.arise.se
       

----------------------------------------------------------------------

[1] Jämfört med 2014 bruttoredovisas försäljning av driftsatta och byggklara projekt inom nettoomsättningen vilka tidigare redovisades netto. Vidare är förvaltningsintäkter upptagna i nettoomsättningen istället för i övriga intäkter.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/