Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise AB: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2019

08:00 / 8 May 2019 Arise Press release

Första kvartalet i sammandrag
  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 81 (55) mkr.
  • Rörelseresultat före avskrivningar exkl. intressebolag (Justerat EBITDA), uppgick till 40 (30) mkr och inkl. intressebolag (EBITDA) till -232 (30) mkr.
  • Rörelseresultat exkl. intressebolag (Justerat EBIT) uppgick till 21 (12) mkr och inkl. intressebolag (EBIT) till -251 (12) mkr.
  • Resultat före skatt exkl. intressebolag (Justerat EBT) uppgick till -3 (-16) mkr och inkl. intressebolag (EBT) till -294 (-16) mkr.
  • Resultat efter skatt exkl. intressebolag (Justerat resultat efter skatt) uppgick till 0 (-13) och inkl. intressebolag till -288 (-13) mkr motsvarande -8,61 (-0,39) kr per aktie.
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 39 (24) mkr och det totala kassaflödet till 131 (-83) mkr inkl. likvid från försäljning av intressebolag om 193 (0) mkr och amortering av lån om 80 (900) mkr.
  • Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 103 (76) GWh. Produktion från Samägd vindkraftdrift upphörde i samband med försäljningen av Sirocco. 
  • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 475 (522) SEK/MWh, fördelat på el 363 (356) SEK/MWh och elcertifikat 112 (166) SEK/MWh.
  • Försäljning av bolagets andel i intressebolaget Sirocco genomfördes och medförde en ej kassaflödespåverkande effekt om -272 mkr på bolagets rörelseresultat före och efter avskrivningar. Resultatet från intressebolag redovisas efter skatt inom bolagets rörelseresultat. Motsvarande siffra före skatt uppgick till -250 mkr. Därutöver tillkom en post från bolagets totalresultat då säkringsredovisning upphörde för posten i och med försäljningen vilken påverkade resultat före skatt med -20 mkr och -15 mkr efter skatt. Vid försäljningen erhölls en likvid om 193 mkr och ytterligare 5 mkr förväntas erhållas under 2019. Genom försäljningen upphör segmentet Samägd vindkraftdrift att rapporteras.

Halmstad den 8 maj 2019

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 08.00 CET. 

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/