Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise AB: Delårsrapport 1 januari-30 september 2021

08:00 / 10 November 2021 Arise Press release

tredje KVARTALET (1 juli-30 september 2021)
 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 117 (24) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 76 (0) mkr.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 61 (-16) mkr.
 • Jämförbart resultat före skatt och rapporterat resultat före skatt uppgick till 57 (-32) mkr respektive 54 (-32) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 54 (-32) mkr motsvarande 1,41 (-0,92) kr per aktie före och -1,27 (-0,92) kr per aktie efter utspädning.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -1 (49) mkr och kassaflöde efter investeringar uppgick till 64 (44) mkr.
 • Production genererade 57 (68) GWh grön el. Minskningen beror i huvudsak på svagare vindar än föregående år.
 • Den genomsnittliga intäkten för Production uppgick till 755 (211) SEK/MWh, fördelat på el 749 (206) SEK/MWh och elcertifikat, inklusive ursprungsgarantier, 7 (4) SEK/MWh, resulterande i att den totala intäkten från Production ökade till 43 (14) mkr.
 • Försäljningen av vindkraftprojekten Ranasjö- och Salsjöhöjden, tillsammans totalt 242 MW, genomfördes, vilket förväntas ge en positiv resultateffekt om totalt cirka SEK 135 mkr under åren 2021 till 2024, varav cirka SEK 48 mkr har bokats under tredje kvartalet 2021.
 • Arise och Hällefors Tierp Skogar ("HT Skogar") ingick ett partnerskap för att stärka elförsörjningen av Mellansverige. Potentialen bedöms uppgå till mer än 1 500 MW ny vindkraft.
 • Miljötillstånd för projektet Kölvallen, knappt 300 MW, vann laga kraft och arbete med att slutplanera och upphandla projektet pågår. Målet är att slutföra försäljningen av projektet under senare delen av kvartal 2 2022.
FÖRSTA nio månaderna (1 januari-30 september 2021)
 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 199 (104) mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 110 (32) mkr.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 62 (-22) mkr.
 • Jämförbart resultat före skatt och rapporterat resultat före skatt uppgick till 51 (-67) mkr respektive 44 (-67) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 44 (-66) mkr motsvarande 1,18 (-1,94) kr per aktie före och 1,16 (-1,94) kr per aktie efter utspädning.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 26 (66) mkr och kassaflöde efter investeringar uppgick till 29 (41) mkr.
 • Production genererade 200 (267) GWh grön el. Minskningen beror i huvudsak på svagare vindar än föregående år.
 • Den genomsnittliga intäkten för Production uppgick till 533 (249) SEK/MWh, fördelat på el 524 (206) SEK/MWh och elcertifikat, inklusive ursprungsgarantier, 9 (43) SEK/MWh, resulterande i att den totala intäkten från Production ökade till 106 (67) mkr.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
 • Per-Erik Eriksson, tidigare operativ chef och tillförordnad VD, utsågs till ny VD från och med den 11 oktober 2021.
 • Linus Hägg meddelade att han beslutat att lämna sin position som Finansdirektör.
 • I samband med att Arise hyrde ut vindkraftparker under åren 2013 till 2016 har en engångskostnad uppstått om 14 mkr som kommer belasta det fjärde kvartalet 2021. Detta till följd av att en skatterättslig process för den dåvarande kunden har blivit avgjord med negativt utfall. Enligt avtal ska Arise bära en andel av denna kostnad uppgående till 14 mkr.

Halmstad den 10 november 2021

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Per-Erik Eriksson, CEO Arise AB, +46702409 902

Linus Hägg, CFO Arise AB, +46702448916

Denna information är sådan information som Arise AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2021 kl. 08.00 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se
  

Om Arise
Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.
 
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/