Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Atvexa

Atvexa

Atvexa AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ september till augusti 2018/2019

08:00 / 30 October 2019 Atvexa Press release

Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2018/2019  
 • Intäkterna steg med 51,7 procent till 384,3 MSEK (253,3).
 • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 12 636 (9 146), en ökning med 38,2 procent.
 • Periodens rörelseresultat uppgick till 55,8 MSEK (34,4).
 • Periodens rörelsemarginal uppgick till 14,5 procent (13,6).
 • Periodens resultat uppgick till 41,4 MSEK (25,8)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32,5 MSEK (12,4)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 3,38 SEK (2,34)
 • Under perioden genomfördes ett tilläggsförvärv; Matildaskolan AB
Sammanfattning av helåret 2018/2019
 • Intäkterna steg med 41,8 procent till 1 493,6 MSEK
(1 053,7).
 • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 11 443 (8 766), en ökning med 30,5 procent.
 • Periodens rörelseresultat uppgick till 71,3 MSEK (45,8). Periodens justerade rörelseresultat uppgick till
77,0 MSEK (56,7).
 • Periodens rörelsemarginal uppgick till 4,8 procent (4,3). Periodens justerade rörelsemarginal uppgick till
5,2 procent (5,4).
 • Periodens resultat uppgick till 47,7 MSEK (36,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 MSEK (24,3)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var
4,09 SEK (3,38)
 • Under perioden genomfördes två varumärkesförvärv; Tornadoskolan AB och ULNA AS samt sju tilläggsförvärv; Järna Friskola AB, Skolhoppet AB, Trilingua AB, Nisse Nyfiken AB, Mosebacke Förskola AB, Montessoriförskolan Björken AB och Matildaskolan AB samt ett inkråmsförvärv av två förskolor i Vallentuna.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018/2019
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
 • Efter periodens slut genomfördes två tilläggsförvärv; Tyresö Montessoriskola AB och Vikens Montessori AB

  2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018
  3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
(Belopp i MSEK) jun-aug jun-aug sep-aug sep-aug
Intäkter 384,3 253,3 1 493,6 1 053,7
Rörelseresultat 55,8 34,4 71,3 45,8
Rörelsemarginal* 14,5% 13,6% 4,8% 4,3%
Justerat 55,8 34,4 77,0 56,7
rörelseresultat*
Justerad 14,5% 13,6% 5,2% 5,4%
rörelsemarginal*
Periodens resultat 41,4 25,8 47,7 36,3
Soliditet* 41,8% 59,1% 41,8% 59,1%
Antal barn och elever* 12 636 9 146 11 443 8 766
Resultat per aktie 3,38 2,34 4,09 3,38
före utspädning (SEK)
Resultat per aktie 3,38 2,34 4,09 3,38
efter utspädning (SEK)
Kassaflöde från den 32,5 12,4 58,3 24,3
löpande verksamheten
         
*) Se        
nyckeltalsdefinitioner
på sidorna 27-30

VD-ORD

Det senaste året, räkenskapsåret 2018/2019, har kännetecknats av en kraftig tillväxt på över 40 procent. Vi är glada över att idag ha nästan 13 000 barn och elever som varje dag möter våra duktiga medarbetare och pedagoger. Våra verksamheters höga kvalitet visar sig i de nyckeltal vi följer upp under året. Vi ser till exempel att 92 procent av föräldrarna till våra förskolebarn är nöjda med verksamheten och att våra skolelever har ett genomsnittligt meritvärde på 266 (i jämförelse med riksgenomsnittet på 230). Vi överträffar vårt tillväxtmål på 15 procent med råge, samtidigt som vi visar en justerad rörelsemarginal som är något bättre än vårt mål på 5 procent.

Vår tillväxt har framförallt skett genom förvärv och vi har under året välkomnat 51 nya förskolor och skolor till Atvexagruppen. Vi har även nu i september, efter räkenskapsårets slut, välkomnat ytterligare två förskole- och skolbolag. Det innebär att vi nu har 151 förskolor och skolor.

Under året har vi genomfört två varumärkesförvärv, Tornadoskolan i Skarpnäck, Stockholms stad, en förskola och grundskola med tydlig hälso- och fotbollsprofil och ULNA, ett förskolebolag med 35 förskolor i Sverige, Norge och Tyskland.

ULNA-verksamheterna har i Atvexa organiserats som tre separata dotterbolag - den tyska, norska och svenska verksamheten för sig - där samtliga rapporterar direkt till Atvexa. ULNA har på ett bra sätt blivit en del av den decentraliserade organisation som är Atvexas signum. Den norska verksamheten har under året arbetat med att anpassa bemanningen för att uppfylla de nya krav som gäller från och med 1 augusti 2019 (bemanningsnormen). Vi ser att vi är väl i linje med lagstiftningens krav och att vi kan hantera de nya förutsättningarna inom ramen för våra mål. 

Utöver det så har förskolorna och skolorna under våra befintliga varumärken i Sverige fortsatt att utvecklas och växa. Genom dessa verksamheter har vi välkomnat 16 nya förskolor och skolor, en tillväxt som har skett i alla våra tre regioner; i Storstockholm, på Västkusten och i Skåne.

Vi ser att vi stärks med varje ny enhet som blir en del av Atvexagruppen - nya profiler, inriktningar, erfarenheter och kompetenser.

Vi ser fortsatta möjligheter att växa med förvärv då många söker nya ägare till sina förskolor och skolor. Vi kommer kontinuerligt i kontakt med grundare och entreprenörer som berättar att de gillar vårt sätt att leda och berika de verksamheter som ingår i Atvexagruppen. Vår modell - Atvexamodellen - bygger på ett stort mått av lokalt och decentraliserat beslutsfattande samtidigt som vi centralt stöttar våra ledare när det gäller ledarskap, ekonomi och kvalitet.

Vi växer också genom att starta helt nya verksamheter. Nu i fjärde kvartalet har vi öppnat två nya förskolor, en i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm och en i Saltsjöbaden, Nacka kommun. Dessa nya verksamheter har startat upp på ett bra sätt och vi ser ett stort intresse från många familjer. Därutöver pågår nu i Tyskland etableringen av en ny förskola i Hamburg som förväntas starta i april 2020. Vi är också glada för att ha tecknat ett nytt hyreskontrakt i Håbo kommun där vi planerar för att starta upp en ny förskola under 2020.

Vi kommer fortsatt att fokusera på tillväxt i de regioner vi redan verkar i, i Sverige primärt i Stockholmsområdet, på Västkusten och i Skåne, samt Norge och Tyskland.

Det viktiga arbetet att stötta våra olika verksamheter sker bland annat genom styrelsearbetet i våra dotterbolag där vi diskuterar och följer upp kvalitet såväl som resultat. Utöver det så finns det många andra fördelar i att tillhöra Atvexagruppen, några av dem är våra inspirationsträffar och ledarskapsprogram. Under året har vi genomfört flera olika nätverks- och inspirationsträffar som alla fått mycket goda betyg av deltagarna. Årets inspirationsdag på temat "Ett hållbart arbetsliv - nu och i framtiden" gav 150 medarbetare nya insikter och stärkt gemenskap.

Atvexa har blivit avsevärt större sedan noteringen på Nasdaq First North den 13 december 2017 och vi är glada för våra starka och långsiktiga ägare som möjliggör Atvexas framgång och tillväxt. Det är i det perspektivet spännande att vår styrelse beslutat att påbörja förberedelser att söka notering på Nasdaq Stockholms huvudlista. Enligt planen kommer det ske under 2020.

Vi ser fram emot att på alla sätt fortsätta bidra till att våra ledare, pedagoger och medarbetare får bästa förutsättningar att bygga ännu bättre förskole- och skolverksamheter till förmån för alla våra barn och ungdomar.

Katarina Sjögren

VD

Atvexa AB (publ)  

Denna information är sådan information som Atvexa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019 kl. 08.00 CET.

Om Atvexa AB (publ)

Atvexa är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har en stark position på förskolemarknaden i Norge och bedriver en mindre förskoleverksamhet i Tyskland. Vi drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet är viktiga för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas och att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, västra Götaland, Skåne, östra Norge och norra Tyskland. Atvexa äger 19 självständiga varumärken som har starka positioner på sina respektive lokala marknader. I verksamheterna ingår totalt 125 förskolor, 25 skolor och en särskola och cirka 3 000 medarbetare och 13 000 barn och elever.

Atvexa drivs av en stark övertygelse om att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexa AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Stockholm.

Atvexas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ). Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/