Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Atvexa

Atvexa

Atvexa AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ATVEXA AB (PUBL)

16:15 / 16 January 2020 Atvexa Press release

Årsstämma hölls i Atvexa AB (publ) ("Atvexa" eller "Bolaget") under torsdagen den 16 januari 2020. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition
Vid årsstämman beslutades att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och balansräkningarna. Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2018/2019.

Val av styrelseledamöter och revisorer
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter samt att Bolaget för samma tidsperiod ska ha ett revisionsbolag som revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Sara Karlin, Lars Brune, Cecilia Daun Wennborg, Trond Ingvaldsen, Peter Weiderman och Gunilla Öhman. Sara Karlin utsågs genom omval av årsstämman till styrelseordförande.

Till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma utsågs av årsstämman genom omval revisionsbolaget Deloitte AB. Noterades att den auktoriserade revisorn Therese Kjellberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, innebärande att arvode ska utgå med 75 000 kronor (grundarvode) till vardera av Sara Karlin, Lars Brune och Peter Weiderman samt med 150 000 kronor (grundarvode) till vardera av Cecilia Daun Wennborg, Trond Ingvaldsen och Gunilla Öhman. Vidare ska ytterligare ett grundarvode utgå till styrelsens ordförande samt ytterligare ett halvt grundarvode vardera till de ledamöter som deltar i utskottsarbete (noterades att Peter Weiderman avstår arvode för utskottsarbete).

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa av valberedningen föreslagna principer för utseende av valberedning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av B-aktier avseende företagsförvärv
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - av sammantaget det antal B-aktier vilka motsvarar högst fem (5) procent av det totala antalet B-aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020, eller av konvertibler utbytbara till ifrågavarande antal B-aktier.

Styrelsen ska även äga rätt att fatta beslut i sådant fall då tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av B-aktier i syfte att genomföra ägarspridning i samband med listbyte
I tillägg till ovan emissionsbemyndigande beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - av sammantaget det antal B-aktier vilka motsvarar högst fem (5) procent av det totala antalet B-aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en ägarspridning i anledning av listbyte till Nasdaq Stockholm.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av aktiesparprogram, innefattande beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2020), riktad nyemission av B-aktier att allokeras i LTIP 2020, ändring av bolagsordning med anledning av LTIP 2020, bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av C-aktier inom ramen för LTIP 2020, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier inom ramen för LTIP 2020, godkännande av överlåtelse av egna aktier av serie B inom ramen för LTIP 2020, bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av teckningsoptioner inom ramen för LTIP 2020, och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier av serie B inom ramen för LTIP 2020
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram (LTIP 2020) för verkställande direktörer och ledningspersoner (vice verkställande direktörer och vissa övriga ledningspersoner) inom Bolaget och dess dotterbolag samt övriga anställda i Atvexa AB (publ), innebärande att sammanlagt högst 38 deltagare omfattas. För att kunna delta i programmet krävs att deltagaren bidragit med en privat investering i Atvexa genom allokering av antingen B-aktier i Atvexa innehavda per den 13 december 2019 eller B-aktier i Atvexa anskaffade genom riktad nyemission i enlighet med nedan. Det minsta antalet sparaktier som en deltagare kan allokera till LTIP 2020 uppgår till 65 sparaktier och det högsta antalet sparaktier som en deltagare kan allokera till LTIP 2020 uppgår till 760 sparaktier. För varje sparaktie som innehas inom ramen för LTIP 2020 kommer Bolaget att tilldela deltagare en rättighet till en matchningsaktie, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt, alternativt mot erläggande av vid var tid gällande kvotvärde för B-aktien,[1] (http://#_ftn1) erhålla en matchningsaktie.

Som en konsekvens av begränsad likviditet i handeln med Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market, och i syfte att främja deltagares allokering av B-aktier i LTIP 2020, beslutade årsstämman att genomföra en riktad nyemission av högst 28 880 B-aktier i Bolaget till deltagarna i LTIP 2020. Rätt att teckna upp till 760 nyemitterade B-aktier ska tillkomma var och en av deltagarna i LTIP 2020. Teckningskursen ska motsvara den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Atvexas B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 18 december 2019 till och med den 15 januari 2020 (den sista handelsdagen före årsstämman 2020), dock att teckningskursen ej ska understiga kvotvärdet.

För att kunna genomföra LTIP 2020 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt och leverera aktier av serie B till deltagarna inom ramen för LTIP 2020 beslutade årsstämman att godkänna alternativa sätt för leverans av matchningsaktier, huvudsakligen innebärande beslut att ändra bolagsordningen för att möjliggöra nyemission av aktier av serie C, att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad nyemission av högst 32 680 C-aktier till DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet, att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier, under förutsättning att Bolagets aktier av serie B har tagits upp till handel på Nasdaq Stockholm vid tidpunkten för beslutet, att godkänna att C-aktier som Bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av egna C-aktier i enlighet med ovanstående, efter omvandling till aktier av serie B, får överlåtas till deltagarna i LTIP 2020, samt att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad nyemission av högst 32 680 teckningsoptioner till ett dotterbolag till Bolaget eller en tredje part som åtar sig leverans av teckningsoptioner eller B-aktier i Bolaget (såsom tillämpligt) enligt LTIP 2020 och att godkänna att relevant dotterbolag till Bolaget eller tredje part får överlåta högst 32 680 teckningsoptioner eller B-aktier i Bolaget (såsom tillämpligt) till deltagare i LTIP 2020 eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av LTIP 2020.

Vid full teckning i den riktade nyemissionen av B-aktier till deltagare enligt ovan kommer 28 880 B-aktier, motsvarande cirka 0,24 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 0,04 procent av det totala antalet röster i Bolaget, att tilldelas deltagare i programmet, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 0,02 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 0,00 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Vidare kommer, vid maximal tilldelning av matchningsaktier, 32 680 B-aktier, motsvarande cirka 0,27 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 0,05 procent av det totala antalet röster i Bolaget (efter genomförande av riktad nyemission av B-aktier att allokeras i LTIP 2020 i enlighet med ovan), att tilldelas deltagare enligt programmet, vilket i nuläget motsvarar en utspädningseffekt om cirka 0,02 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 0,00 procent av det totala antalet röster i Bolaget (efter genomförande av riktad nyemission av B-aktier att allokeras i LTIP 2020 i enlighet med ovan).

Ytterligare information från årsstämman
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Atvexas hemsida (www.atvexa.com). Protokollet från årsstämman kommer att hållas tillgängligt på Atvexas hemsida (www.atvexa.com) och hos Bolaget (adress: Atvexa AB (publ), Brovägen 9, 182 76 Stocksund) för aktieägarna senast två veckor efter årsstämman. En kopia av protokollet kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

______________________

För mer information, vänligen kontakta:

Katarina Sjögren, Verkställande direktör

Telefon: +46 704 00 32 70

E-post: katarina.sjogren@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör

Telefon: +46 760 95 35 83

E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Sara Karlin, Styrelseordförande

Telefon: +46 765 26 02 59

E-post: sara.karlin@atvexa.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
16 januari 2020, klockan 16.15 (CET).

Om Atvexa

Atvexa är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har en stark position på förskolemarknaden i Norge och bedriver en mindre förskoleverksamhet i Tyskland. Vi drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet är viktiga för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas och att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, västra Götaland, Skåne, östra Norge och norra Tyskland. Atvexa äger 19 självständiga varumärken som har starka positioner på sina respektive lokala marknader. I verksamheterna ingår totalt 125 förskolor, 25 skolor och en särskola och cirka      3 000 medarbetare och 13 000 barn och elever.

Atvexa drivs av en stark övertygelse om att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexa AB (publ):s B-aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Atvexas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ). Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se.

[1] (http://#_ftnref1) Erläggande av vid var tid gällande kvotvärde för B-aktien aktualiseras endast för det fall teckningsoptioner används för leverans av matchningsaktier i enlighet med nedan. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/