Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Atvexa

Atvexa

Atvexa AB (publ) delårsrapport 1, september 2019 - 30 november 2019

08:00 / 29 January 2020 Atvexa Press release

Sammanfattning av det första kvartalet 2019/2020

  • Intäkterna steg med 38,9 procent till 443 MSEK (319).
  • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 12 724 (9 935), en ökning med
28,1 procent.
  • Rörelseresultat uppgick till -7 MSEK (-5)*. Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till -11 MSEK (-5)
  • Rörelsemarginal uppgick till -1,5 procent (-1,6)*. Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till
-2,4 procent (-1,6)
  • Periodens resultat uppgick till -14 MSEK (-6)*. Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick periodens resultat till -11 SMEK (-6)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29 MSEK (-2)*. Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -18 MSEK (-2)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,12 SEK (-0,56)*. Exklusive effekter av IFRS 16 var resultat per aktie före och efter utspädning -0,86 (-0,56)
  • Under perioden genomfördes två mindre förvärv; Tyresö Montessoriskola AB och Vikens Montessori AB
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
  • Atvexa har efter rapportperiodens utgång haft årsstämma, den 16 januari 2020, där det beslutades om ett aktiesparprogram för personer i ledningen. Mer information om detta finns på Atvexas hemsida, atvexa.com

Införandet av IFRS 16 har en stor effekt på de finansiella rapporterna. För att underlätta jämförelsen mot förgående år kommer verksamhetsåret 2019/20 även presenteras justerat för IFRS 16. Detta benämns "Exklusive effekter av IFRS 16"

  2019/2 2019/2 2019/2020 2018/2 2018/2
020 020 019 019
  3 mån IFRS 3 mån 3 mån 12
16*** mån
(Belopp i MSEK) sep sep sep-nov sep sep
-nov -nov -nov -aug
Intäkter 443 0 443 319 1 494
Rörelseresultat -7 4 -11 -5 71
Rörelsemarginal** -1,5% - -2,4% -1,6% 4,8%
Justerat rörelseresultat** -7 0 -11 -5 77
Justerad rörelsemarginal** -1,5% - -2,4% -1,6% 5,2%
Periodens resultat -14 -3 -11 -6 48
Soliditet** 17,6% - 40,7% 52,7% 40,7%
Antal barn och elever 12 - 12 724 9 935 11
724 443
Resultat per aktie före -1,12 - -0,86 -0,56 4,11
utspädning (SEK)
Resultat per aktie efter -1,12 - -0,86 -0,56 4,11
utspädning (SEK)
Kassaflöde från den löpande 23 41 -18 -2 58
verksamheten
           
*)Förgående års siffror är          
inte omräknad avseende
IFRS16
**) Se    
nyckeltalsdefinitioner på
sidorna 25-28
***) Belopp avser    
justeringar för införandet
av redovisningsstandarden
IFRS 16 Leasingavtal för att
visa redovisningen som den
tillämpats i tidigare
redovisningsperioder (IAS
17)

VD-ORD

Atvexas första kvartal i det brutna räkenskapsåret september till november 2019 visar ett minusresultat som är något större än föregående år. Det är främst hänförligt till naturliga säsongsvariationer, med höga kostnader per barn och elev i det första kvartalet. Försämringen av rörelsemarginalen beror på att andelen förskolebarn var högre under det första kvartalet 2019/2020 än under motsvarande period förgående år. Vi har också startat två nya förskolor i augusti som utvecklas mycket bra, men första kvartalets resultat har ändå påverkats negativt eftersom det är höga initiala kostnader.

Intäkterna ökade med hela 39 procent till 443 MSEK där den största delen kommer från de många förvärv som genomförts under det senaste året. Vi ser också en liten organisk tillväxt som beror på högre intäkter per barn och elev jämfört med motsvarande period föregående år.

Under det första kvartalet har Montessori Sverige fortsatt växa genom att vi välkomnat ytterligare två förvärvade Montessoriverksamheter med förskola och skola, en i Tyresö utanför Stockholm och en i Viken, Höganäs kommun. Totalt har dessa verksamheter ca 290 barn och elever samt 64 medarbetare.

Många grundare av förskole- och skolbolag är måna om att deras bolag ska kunna leva vidare utifrån den inriktning och värdegrund som de har byggt upp under många år. Vi ser därmed ett fortsatt stort intresse för att bli en del av Atvexagruppen när grundare letar ny ägare till sin verksamhet. Antalet barn och unga i Sverige ökar, vilket innebär ett totalt ökat behov av förskolor och skolor. Vi ser att vi stärks med varje ny enhet som blir en del av Atvexagruppen - nya profiler, inriktningar, erfarenheter och kompetenser.

Våra verksamheter har stort utbyte av varandra, i vår Ledarskapsakademi hade vi i december nätverksträffar för VD respektive vice VD med fokus "Att skapa självgående team och identifiera nyckelpersoner". Våra ledare får genom nätverken goda möjligheter att hjälpas åt och stötta varandra. Idag har vi i vår organisation 18 självständiga dotterbolag som arbetar under ett eller olika lokala varumärken som består av olika antal förskolor och skolor. De är antingen organiserade efter pedagogisk inriktning, som t ex det nybildade Montessori Sverige eller mer regionala sammanslagningar som Byängsskolan som nu samlar skolor i Täby, Vallentuna och Österåker.

Vår mångfald av lokala varumärken och vårt nära ledarskap skapar förutsättningar för att uppnå det vi brinner för - att alla barn och elever ska hitta rätt lärandemiljö och att vi kan erbjuda våra medarbetare att bidra i en verksamhet med ett stort mått av lokalt och decentraliserat beslutsfattande.

Atvexa befinner sig i en fas där vi ser fram emot fortsatt utveckling och tillväxt. Vi är glada över att idag ha nästan
13 000 barn och elever som varje dag möter våra duktiga medarbetare och pedagoger. Vi fortsätter arbetet för att stötta och stärka våra ledare, pedagoger och medarbetare så att de får de bästa förutsättningar att utveckla ännu bättre förskole- och skolverksamheter till förmån för alla våra barn och ungdomar.

Katarina Sjögren, VD, Atvexa AB (publ)

Atvexas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ). Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm

Denna information är sådan information som Atvexa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2020 kl. 8.00 CET

Om Atvexa AB (publ)

Atvexa är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har en stark position på förskolemarknaden i Norge och bedriver en mindre förskoleverksamhet i Tyskland. Vi drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet är viktig för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas och att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, västra Götaland, Skåne, östra Norge och norra Tyskland. Atvexa äger 18 självständiga dotterbolag som har starka positioner på sina respektive lokala marknader. I verksamheterna ingår totalt 126 förskolor, 25 skolor och en särskola och cirka 3 100 medarbetare och 13 100 barn och elever.

Atvexa drivs av en stark övertygelse om att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexa AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Stockholm.

Läs mer på www.atvexa.com

Atvexa AB (publ)

Org.nr 556781-4024

Brovägen 9

182 76 Stocksund

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/