Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Atvexa

Atvexa

Atvexa AB: Första dag för handel på Nasdaq Stockholm i Atvexas B-aktie

20:16 / 7 December 2020 Atvexa Press release

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Atvexa AB (publ) ("Atvexa" eller "Bolaget"), offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva befintliga B-aktier i Bolaget från vissa större aktieägare[1] (http://#_ftn1) ("Säljande Aktieägare") ("Erbjudandet"), vilket lämnats i samband med noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Genom Erbjudandet kommer Atvexa att tillföras fler än 2 500 nya aktieägare. Handeln i Atvexas B-aktier på Nasdaq Stockholm inleds imorgon, den 8 december 2020.

Första dag för handel i Atvexas B-aktier på Nasdaq Stockholm är imorgon, den 8 december 2020. Sista handelsdag för Atvexas B-aktier på Nasdaq First North Growth Market var idag, den 7 december 2020. Bolagets B-aktie kommer att handlas med såväl oförändrat kortnamn (ATVEXA B) som ISIN-kod (SE0010599704).

Katarina Sjögren, verkställande direktör för Atvexa:

"Efter flera år av långsiktigt arbete inleds nu ett nytt kapitel i Atvexa som noterat bolag på Nasdaq Stockholm. Vi som leder Atvexa är glada och stolta över att nu få möjligheten att tillsammans med befintliga och nya aktieägare ta nästa steg i vår utveckling - att fortsätta arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för alla barn och elever att växa. Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med på Atvexas resa hittills och vi ser fram emot att fortsätta den tillsammans - särskilt vill jag tacka alla våra fantastiska medarbetare runt om i Sverige, Norge och Tyskland som varje dag möter våra barn och elever."

Erbjudandet i korthet
  • Erbjudandepriset har fastställts till 93,26 SEK per aktie, vilket motsvarar volymvägd genomsnittlig betalkurs för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under anmälningsperioden i Erbjudandet med avdrag för en rabatt om åtta procent.
  • Erbjudandet omfattade sammanlagt 668 895 befintliga B-aktier, motsvarande cirka 5,5 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,9 procent av det totala antalet röster i Bolaget, varav samtliga erbjöds av Säljande Aktieägare. Erbjudandet har fulltecknats. Bolaget kommer inte att erhålla någon försäljningslikvid från försäljningen av aktierna i Erbjudandet.
  • Det totala värdet av Erbjudandet uppgick till cirka 62,4 MSEK.
  • Av de drygt 2 500 personer som anmält sig för att förvärva aktier i Erbjudandet till allmänheten har samtliga tilldelats aktier.
  • Förväntad likviddag är den 10 december 2020.

Rådgivare

DNB Markets agerar Sole Global Coordinator och Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB agerar legal rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm och Erbjudandet. Avanza Bank AB (publ) agerar Retail Manager i samband med Erbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Katarina Sjögren, Verkställande direktör

Telefon: +46 704 00 32 70

E-post: katarina.sjogren@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör

Telefon: +46 760 95 35 83

E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Sara Karlin, Styrelseordförande

Telefon: +46 765 26 02 59

E-post: sara.karlin@atvexa.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 december 2020 kl. 20.15 CET.

Om Atvexa AB (publ)

Atvexa är en långsiktig ägare till verksamheter inom förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har en stark position på förskolemarknaden i Norge och bedriver en mindre förskoleverksamhet i Tyskland. Vi drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet är viktig för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas och att det ska finnas förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, Västra Götaland, södra Sverige, södra och östra Norge samt norra Tyskland. Atvexa äger 19 självständiga dotterbolag som har starka positioner på sina respektive lokala marknader. I verksamheterna ingår totalt 131 förskolor, 29 skolor och en särskola och cirka 3 300 medarbetare och 14 400 barn och elever.

Atvexa AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i Atvexa.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande av värdepapper i USA.

Ett erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation har lämnats genom ett prospekt. Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

 

[1] (http://#_ftnref1) Alteria Holding AB (som ägs till 100 procent av Atnotera AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Peter Weiderman), Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag (Lars Brune äger direkt och genom närstående 100 procent av aktierna och rösterna i Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag) samt Sara Karlin.

Denna information är sådan som Atvexa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-07 20:16 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/