Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

LUVIT AB (publ) - Kommuniké extra bolagsstämma

12:12 / 23 March 2007 Avensia Press release


Extra ordinarie bolagsstämma i Luvit AB (publ) har den 21 mars
beslutat om emission. Genom beslutet kommer bolagets aktiekapital att
kunna ökas med 4 173 300 kronor genom utgivande av 27 822 000 nya
aktier. Emissionskursen uppgår per nyemitterad aktie till 1 krona och
98 öre. De nyemitterade aktierna skall utgöra betalning av
köpeskilling till ägarna av Startplattan 132099 AB, som skall ha rätt
och skyldighet att som betalning för de nya aktierna tillskjuta
samtliga aktier i Startplattan 132099 AB till ett sammanlagt värde om
55 087 560 SEK. Bolagsordningens gränser för antalet aktier jämte
aktiekapitalgränserna beslutades ändras med anledning av emissionen.

Stämman beslutade att ändra bolagets firma till Avensia Innovation AB
(publ) samt att anta bifirman Luvit. Vidare beslutades om utvidgning
av bolagets verksamhetsinriktning, till att avse försäljning,
konsultation och produktutveckling av såväl egna som kunders
IT-relaterade produkter.

Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Lars-Erik Nilsson och Anders
Wehtje samt nyvaldes Robin Gustafsson, Per Wargéus och Anders
Cedervall såsom ordinarie ledamöter jämte Jörgen Brandt och Fredrik
Ljungbeck såsom suppleanter. Till styrelsens ordförande utsågs
Lars-Erik Nilsson.

                * * *


För mer information, kontakta:
Kamilla Hassander
Tf VD samt ekonomi- och finanschef LUVIT AB
Tfn: 046 - 10 12 21

Om LUVIT
LUVIT AB (publ) affärsidé är att utveckla och leverera nätbaserade
tjänster och produkter för kunskaps- och informationsspridning.
LUVITs  lösningar  effektiviserar  och  möjliggör  kontroll  av
informationsprocesserna och  kompetenshanteringen. LUVIT  hjälper
kunden att uppnå rätt kompetens, hos rätt person vid rätt tillfälle.
Bland kunderna finns Skandia, Boehringer Ingelheim GmbH, TetraPak,
TeliaSonera och en rad av världens ledande universitet. Företaget
bildades 1998 i Lund, Sverige, och agerar idag i huvudsak på den
europeiska marknaden. Sedan juni 2000 handlas LUVITs aktier på First
North vid Stockholmsbörsen under beteckningen LUVA. Läs mer på
www.luvit.com.