Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Kommuniké Avensia innovation ABs (publ) årsstämma

14:06 / 9 May 2008 Avensia Press release


Årsstämman i Avensia innovation AB (publ), 556561-8641, beslutade den
6 maj 2008 om omval av följande styrelseledamöter: Lars-Erik Nilsson,
Anders Wehtje, Robin Gustafsson, Per Wargéus och Anders Cedervall
såsom ordinarie ledamöter jämte Jörgen Brandt och Fredrik Ljungbeck
såsom suppleanter. Samtliga valdes för tiden intill dess nästa
årsstämma har hållits.
 
Bolagsstämman beslutade vidare om ett bemyndigande för styrelsen att
längst till nästa
ordinarie bolagsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal
av högst 3.300.000 st motsvarande en total höjning av aktiekapitalet
med högst 495.000 kr.
 
Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på bolagets kontor,
Gasverksgatan 1, Lund och kan beställas via tfn 046-37 30 00.
 
Styrelsen för Avensia innovation AB (publ)
 
 
                * * *
 
  
 
För mer information, kontakta:
Lars-Erik Nilsson
Ordförande, Avensia innovation AB                            
Tfn: +46 734 439890
 
Per Wargéus
                                                             
VD, Avensia innovation AB                                         
Tfn: +46 707  318908