Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Kommuniké Avensia innovation ABs (publ) extra bolagsstämma avseende köpoptioner i dotterbolag

16:25 / 7 December 2011 Avensia Press release


Bolagsstämman i Avensia innovation AB (publ), 556561-8641, beslutade den 7
december 2011 att godkänna styrelsens beslut av den 3 november 2011 att i
enlighet med framlagda handlingar ställa ut 72 köpoptioner på aktier i
dotterbolaget Avensia AB till ledande befattningshavare i angivet bolag.
Beslutet godkändes av mer än 90% av Avensia Innovation ABs bolagsstämma enligt
ABL 16 ("LEO-lagen").

Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på bolagets kontor, Gasverksgatan 1,
Lund och kan beställas via tfn 046-37 30 00.

Styrelsen för Avensia innovation AB (publ)

 * * *

För mer information, kontakta:

Lars-Erik Nilsson
Ordförande, Avensia innovation AB
Tfn: +46 734 439890

Per Wargéus
VD, Avensia innovation AB
Tfn: +46 707  318908


Om Avensia innovation
Avensia Innovation AB (publ) har tre dotterföretag med egna framgångsrika
produkter.
Avensia AB har ett brett erbjudande inom två affärsområden - Development och
Commerce. Vi bidrar med högsta kompetens i teknikens framkant med fokus på
Microsoft-baserade informationslösningar. Vi arbetar gärna från förstudie till
färdig produkt- eller projektleverans. Alltid nära kunden och med användarnyttan
i fokus.
Mashie AB har en produkt för kostplanering och alla produkter för e-Learning
finns samlade i Grade AB.
Sedan juni 2000 handlas Avensia innovations aktier på First North Premier vid
Stockholmsbörsen under beteckningen AVEN. Läs mer påwww.avensiainnovation.com.
Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Avensia Innovation, för mer
information 08-503 015 70 eller www.mangold.se.