Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Kallelse till ÅRSSTÄMMA i Avensia innovation Aktiebolag (publ), org nr 556561-8641

11:53 / 5 April 2012 Avensia Press release


Våra aktieägare kallas härmed till årsstämma i Avensia innovation AB (publ)

Plats: Avensias innovations huvudkontor, Adress: Gasverksgatan 1, Lund
Tid: Den 9 maj 2012 kl 15.00.

Anmälan m m
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:
- Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken per onsdagen den 2 maj 2012.
- Dels skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under adress
Gasverksgatan 1, 222 29 Lund eller via epost, bolagsstamma@avensia.se. Anmälan
skall vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 2 maj 2012 kl. 15.00. Anmälan
skall bekräftas av Avensia innovation AB.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller
organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för
juridisk person ombedes att inge behörighetshandlingar före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att
delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd
onsdagen den 2 maj. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning
1. Bolagsstämman öppnas.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen kallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Verkställande direktörens redogörelse.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Val av styrelseledamöter.
15. Val av valberedning.
16. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier.
17. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
a. Beslut om namnändring
18. Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att
vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan komma att visa
sig erforderligt i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear
Sweden AB.
19. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Punkten 10
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,03 SEK per aktie. Som
avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå årsstämman måndagen
den 14 maj 2012. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas
utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 18 maj 2012.

Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkterna 12, 13 och 14
Valberedningens förslag kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande
och på bolagets hemsida innan den 24:e april 2012.

Punkt 15
Årsstämman beslutar att utse en valberedning i vilken ska ingå en representant
vardera för de tre största ägargrupperingarna den 30 september 2012. Ledamöterna
skall offentliggöras senast i samband med rapporten för kvartal 3, 2012.
Valberedningen ska till nästa årsstämma och eventuell mellankommande stämma
lämna förslag till ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i
styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en
av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och
arvodering av revisor. Slutligen ska valberedningen lämna förslag till
valberedning att verka inför nästnästkommande årsstämma.

Punkt 16
Styrelsen föreslås få bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier till ett
antal av högst 3.700.000 st motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med
högst 555.000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att
emittera aktier mot apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Emissionen
skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen skall fastställas på
marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner.
Skälet för avvikelsen är att bolaget kan komma att behöva kapital för att
bolagets utveckling och expansion ska kunna fortsätta i oförminskad takt eller
för genomförande av företagsförvärv. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande
av bemyndigandet motsvarar 9.78 % av aktieantal och röster. Denna utspädning har
beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med
totala antalet aktier och röster efter sådan emission.

Punkt 17
Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras till INXL innovation AB (publ) (§
1). För det fall Bolagsverket inte godkänner den föreslagna firman, bemyndigas
styrelsen att inge ett nytt namnförslag.

Särskild beslutsmajoritet
Giltigt beslut enligt punkterna 16-17 fordrar att förslaget biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag
till beslut samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer
att finnas tillgängliga på bolagets kontor i Lund från och med den 24 april
2012 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.


Lund i april 2012
Styrelsen
Avensia innovation AB (publ)