Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Valberedningens förslag till styrelseledamöter

14:21 / 24 April 2012 Avensia Press release


Avensia innovation AB valberedning föreslår omval av styrelseledamöterna.

Valberedningen i Avensia innovation AB bildades med representanter för de tre
största ägarna per den 30 september 2011, i enlighet med beslut på Avensia
innovations årsstämma 2011. Valberedningen har bestått av Jan-Tuve Möller,
Fredrik Ljungbeck samt Sture Ternström. Jan-Tuve Möller har varit
valberedningens ordförande.

Inför årsstämman den 9 maj 2012 föreslår valberedningen att styrelsen består av
fem ledamöter. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Lars-
Erik Nilsson, Anders Wehtje, Anders Cedervall, Per Wargéus och Michael Sjösten.
Valberedningen föreslår också att Lars-Erik Nilsson omväljs till
styrelseordförande.

Arvodet till styrelsen föreslås utgå oförändrat mot 2011, där arvodet till
styrelsens ordförande skall vara 100.000 kronor, arvode till övriga ledamöter
skall vara 50.000 kronor samt att arvode till ledamot anställd i bolaget inte
skall erläggas.

Valberedningen föreslår, i likhet med tidigare, att en ny valberedning skall
offentliggöras senast i samband med rapporten för kvartal 3, 2012.

                   * * *

För mer information, kontakta:

Jan-Tuve Möller, Ordförande valberedningen, mobil: +46 707-484436 eller epost
jan.tuve.moller@finova.se

Per Wargéus, VD Avensia innovation AB, mobil: +46 707-318908 eller epost
per.wargeus@avensia.se


Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra
dotterbolag. Avensia AB  är experter på att konvertera besökare till köpare med
hjälp av en design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e-
handelslösningar. Grade AB erbjuder kompletta e-Learninglösningar i form av
utbildningssystem, författarverktyg, enkätverktyg och en mängd konsulttjänster,
som t ex utveckling av skräddarsydda e-Learningkurser. Mashie AB erbjuder ett
tidsbesparande verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och
storhushåll. Force12 är det senaste bildade bolaget och erbjuder expertkonsulter
inom systemutveckling. Inom koncernen arbetar ca 70 personer i Lund, Helsingborg
och Stockholm. Avensia innovation AB är listat på First North Premier under
namnet AVEN. Läs mer på www.avensiainnovation.com. Mangold Fondkommission är
Certified Adviser till Avensia Innovation, för mer information 08-503 015 70
eller www.mangold.se.