Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Kommuniké från Avensia innovation ABs (publ) årsstämma

21:13 / 9 May 2012 Avensia Press release


Årstämman i Avensia innovation AB (publ), 556561-8641, beslutade den 9 maj 2012
om en ordinarie utdelning på 0,03 SEK per aktie. Som avstämningsdag för
utdelning har beslutates måndagen den 14 maj 2012 och utdelningen komma att
utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 18 maj 2012.

Årsstämman beslutade vidare om omval av följande styrelseledamöter: Lars-Erik
Nilsson, Anders Wehtje, Per Wargéus och Anders Cedervall samt Michael Sjösten,
såsom ordinarie ledamöter och Lars-Erik Nilsson valdes till ordförande. Samtliga
valdes för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Årsstämman beslutade vidare om ett bemyndigande för styrelsen att längst till
nästa
ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt,
fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 3.700.000 st
motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555.000 kr.

Årsstämman beslutade vidare att ändra firmanamn i bolagsordningen från Avensia
Innovation AB (publ) till InXL  innovation AB (publ).

Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på bolagets kontor, Gasverksgatan 1,
Lund och kan beställas via tfn 046-37 30 00.

Styrelsen för Avensia innovation AB (publ)


För mer information, kontakta:

Lars-Erik Nilsson, Ordförande Avensia innovation AB, mobil: +46 734 439890 eller
epost lars.erik.nilsson@telia.com

Per Wargéus, VD Avensia innovation AB, mobil: +46 707-318908 eller epost
per.wargeus@avensia.se


Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra
dotterbolag. Avensia AB  är experter på att konvertera besökare till köpare med
hjälp av en design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e-
handelslösningar. Grade AB erbjuder kompletta e-Learninglösningar i form av
utbildningssystem, författarverktyg, enkätverktyg och en mängd konsulttjänster,
som t ex utveckling av skräddarsydda e-Learningkurser. Mashie AB erbjuder ett
tidsbesparande verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och
storhushåll. Force12 är det senaste bildade bolaget och erbjuder expertkonsulter
inom systemutveckling. Inom koncernen arbetar ca 70 personer i Lund, Helsingborg
och Stockholm. Avensia innovation AB är listat på First North Premier under
namnet AVEN. Läs mer på www.avensiainnovation.com. Mangold Fondkommission är
Certified Adviser till Avensia Innovation, för mer information 08-503 015 70
eller www.mangold.se.