Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport InXL innovation AB (Publ) jan - mars 2013

12:18 / 14 May 2013 Avensia Press release


Ökade marknadsandelar i svag konjunktur


Nyckeltal januari - mars 2013

Omsättning                 16,0 (15,2) MKR         Rörelsemarginal      1,4
(2,7) procent

Rörelseresultat           0,2 (0,4) MKR             Kassaflöde
-1,1 (2,5) MKR

Resultat efter skatt     0,2 (0,3) MKR             Vinst per aktie          0,00
(0,01) SEK

VD:s KOMMENTARER

  · Årets första kvartal har i stort utvecklats enligt våra förväntningar.
Dotterbolaget Avensia har haft god beläggning, men i något projekt har vi fått
bidra med ett större antal odebiterbara timmar, som har påverkat koncernens
resultat negativt. Grade har också investerat tid i att bygga vidare på ny
funktionalitet kring LUVIT för att möta kundernas förväntningar på systemet. Det
första kvartalet har även haft färre antal arbetsdagar jämfört med första
kvartalet 2012, vilket har påverkat både omsättning och resultat negativt.
  · Marknaden under inledningen av 2013 har präglats av fortsatt försiktighet
och ökad konkurrens i varje affär. Vi ser dock en god ström av förfrågningar och
nya affärsmöjligheter. Vi fortsätter att öka affärerna på eftermarknaden och ser
tydligt att vi lyckas med detta, då avtalsvolymen kontinuerligt ökar. Vi arbetar
också aktivt med våra partners för att både hitta nya kunder och att se till att
våra produkter och affärsmodeller fungerar tillsammans.
  · Under kvartalet har vi trots konjunkturläget haft flera framgångar med vår
försäljning. Framförallt Avensia har tagit ett antal nya kontrakt för att bygga
e-handelssajter och vi ser behov av att öka upp med mer resurser för att kunna
leverera kvalitativa lösningar. Mashie fortsätter att visa en bra tillväxt med
att vidareutveckla befintliga kunder och att nya moduler erbjuds marknaden.
Grade har också haft en god orderingång under kvartalet och har också arbetat
med att framgångsrikt leverera våra produkter till de större affärer som togs i
slutet på föregående år.
  · Det är fortsatt svårt att bedöma konjunkturutvecklingen och hur den påverkar
efterfrågan i vår bransch. Men vi arbetar ständigt med att vara synliga på
marknaden. Marknadsaktiviteten inom våra dotterbolag har successivt ökat under
kvartalet och det finns många uppdrag av olika omfattning och karaktär att
offerera inom våra kompetensområden. Detta ger goda förutsättningar för en
förbättrad resultatutveckling för InXL.

För ytterligare information, kontakta: Per Wargéus, VD Tfn: 0707-31 89 08
per.wargeus@inxl.se

Show as PDF