Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport InXL innovation AB (Publ) januari - september 2014

11:53 / 22 October 2014 Avensia Press release

Fortsatt tillväxt och stärkt finansiell ställning

Nyckeltal juli - september 2014

Omsättning                 25,7 (18,9) MKR         Rörelsemarginal      12,9 (15,9) procent

Rörelseresultat           3,3 (3,0) MKR             Kassaflöde                -2,0 (-0,6) MKR

Resultat efter skatt     3,3 (3,0) MKR             Vinst per aktie          0,10 (0,09) SEK

Nyckeltal januari - september 2014

Omsättning                 81,3 (55,7) MKR         Rörelsemarginal      10,7 (8,8) procent

Rörelseresultat           8,7 (4,9) MKR             Kassaflöde                2,8 (0,5) MKR

Resultat efter skatt     8,7 (4,8) MKR             Vinst per aktie          0,25 (0,14) SEK

VD:s KOMMENTARER
  • Koncernens alla dotterbolag fortsätter att växa och både omsättning och resultat för koncernen har förbättrats. Under tredje kvartalet 2014 uppgick omsättningen till 25,7 MSEK, jämfört med 18,9 MSEK samma period föregående år. Hittills i år har vi omsatt 81,3 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 44 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ökade under kvartalet till 3,3 MSEK jämfört med 3,0 MSEK föregående år. Rörelsemarginalen för januari till september 2014 uppgick till 10,7 procent jämfört med 8,8 procent samma period föregående år. Det är extra glädjande att vi lyckas förbättra rörelsemarginalen över året, samtidigt som vi har en god tillväxt. Även den finansiella ställningen har stärkts med ett positivt kassaflöde för helåret på 2,8 MSEK och där soliditeten nu uppgår till 50 procent.

  • Under det tredje kvartalet har vi fortsatt arbetet med att förbättra och effektivisera våra erbjudanden i syfte att leverera god lönsamhet och därmed skapa en stabil grund för tillväxt. Vi har fortsatt att vidareutveckla våra produkter, vinna nya kunder, leverera lyckade projekt och anställa nya medarbetare. Tillväxten har möjliggjorts av att vi har blivit fler och vi är glada att så många kreativa och duktiga människor har börjat arbeta hos oss. Vi avslutar det tredje kvartalet 2014 med att vara fler medarbetare än någonsin.

  • Vi ser en god efterfrågan på våra produkter och tjänster och fortsätter därför att investera i vidareutveckling av dessa. För att kunna möta efterfrågan innebär det att vi fortsätter att nyrekrytera kvalificerade medarbetare inom samtliga dotterbolag. Vi ser ett fortsatt behov av att anlita underkonsulter i Sverige, men även att vidareutveckla de samarbeten vi har med internationella utvecklingsföretag, för att mer dynamiskt kunna möta kundernas behov. Jag ser sammantaget positivt på InXLs utveckling och ser fram emot den fortsatta resan.

För ytterligare information kontakta gärna:

Per Wargéus, VD
Telefon: 0707-318908
per.wargeus@inxl.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/