Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Kommuniké från InXL innovations ABs (publ) årsstämma

20:54 / 15 May 2014 Avensia Press release

Årsstämman i InXL innovation AB (publ), 556561-8641, beslutade den 15 maj 2014 om en utdelning på 0,07 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har beslutats tisdagen den 20 maj 2014 och utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 23 maj 2014.

Årsstämman beslutade som ordinarie ledamöter omval av Anders Cedervall, Anders Wehtje, Per Wargéus, Monika Dagberg och Niklas Johnsson, med Anders Cedervall som styrelsens ordförande. Samtliga valdes för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. PricewaterhouseCoopers, PwC, registrerat revisionsbolag, med Ola Bjärehäll, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen, föreslås väljas till revisor på ett år.

Årsstämman beslutade vidare om ett bemyndigande för styrelsen att längst till nästa

ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 3 700 000 st. motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555 000 kr.

Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på bolagets kontor, Gasverksgatan 1, Lund och kan beställas via tfn 046-37 30 00.

Styrelsen för InXL innovation AB (publ)

För mer information, kontakta:

Anders Cedevall, Ordförande InXL innovation AB, mobil: +46 705-330330 eller epost anders.cedervall@syncfinder.se

Per Wargéus, VD InXL innovation AB, mobil: +46 707-318908 eller epost per.wargeus@inxl.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/